Kurator

Kuratorns viktigaste arbetsuppgift är att främja en god psykosocial arbetsmiljö för elever i skolan. Detta sker bland annat genom, utarbetande av arbetsplaner, föräldrasamverkan och förebyggande arbete mot mobbing.

En stor del av skolkuratorns arbete handlar om samtal. Samtalen sker med enskilda elever, med elevgrupper/klasser, med föräldrar och med personal. Samtalen kan vara av olika karaktär. Det kan handla om stödjande, bearbetande, motiverande och insiktsskapande samtal.

Tystnadsplikt

Skolkuratorn har tystnadsplikt, vilket innebär att han/hon inte berättar för någon vad som sagts under samtalen. Tystnadsplikten kan brytas om kurator kommer överens med eleven eller familjen om att föra uppgifterna vidare till till exempel lärare eller andra myndigheter.

Tystnadsplikten bryts också genom en så kallad anmälningsplikt till socialtjänsten om ett barn misstänks fara allvarligt illa på något sätt. Detta gäller även övrig personal på skolan.

Landstingets Ungdomsmottagninglänk till annan webbplats

Kvinnojouren Märtalänk till annan webbplats

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.