Häradsbäck 1:115 m.fl.

Ett förslag till detaljplan för Häradsbäck 1:115 m.fl. i Älmhult har varit tillgängligt för granskning för berörda personer, myndigheter och organisationer mellan 12 juli - 9 augusti 2019.

Vad är syftet med detaljplanen?

Syftet med detaljplanen är att ändra användning från garageändamål till centrumändamål. Det gör det möjligt att byggnaden kan användas för bygdebolaget Härlundabygden AB för mer publik verksamhet. Det kan skapa möjlighet för landsbygdsutveckling för dem som bor, verkar och besöker Häradsbäck med omnejd. Likaså planläggs ett område för parkering som kan fungera för parkering mitt i Häradsbäcks samhälle längs med väg 120.

Var ligger planområdet?

Planområdet ligger mitt i Häradsbäcks samhälle längs med väg 120. Det är två områden som omfattas av detaljplanen, den före detta taxitomten, Häradsbäck 1:115 och parkeringen, del av Häradsbäck 1:68.

Betydande miljöpåverkan MKB

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas.

Till planhandlingarna hör:

Plankarta med planbestämmelserPDF (pdf, 431.5 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 855.7 kB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 311.9 kB)

Fastighetsförteckning (fastighetsförteckningen innehåller personuppgifter som inte läggs ut på internet. Denna finns att tillgå på Kommunledingsförvaltningen)

Utredningar:

Fysisk planering intill transportleder för farligt godsPDF (pdf, 2.2 MB)

Fysisk planering intill transportleder för farligt gods, icke-teknisk sammanfattningPDF (pdf, 349 kB)

Synpunkter och frågor?

Granskningstiden varar mellan den 12 juli -9 augusti 2019. Senast den 9 augusti 2019 vill vi ha dina synpunkter och du framför dem till e-post ks@almhult.se eller Kommunstyrelsen, Box 500, Älmhults kommun. Även om du inte har några synpunkter får du gärna meddela detta.

Har du frågor, idéer eller tankar eller vill beställa en papperskopia är du välkommen att kontakta oss!

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.