Samhällsskydd och krisberedskap

En samhällskris är en kris som drabbar många människor och stora delar av samhället samt hotar grundläggande värden och funktioner. Den är oväntad, utanför det vanliga och vardagliga och hotar liv, hälsa, säkerhet och grundläggande värden. Här kan du läsa mer om vad som ska skyddas och hur du behöver förbereda dig.

Det som ska skyddas

Människors liv och hälsa

Alla som drabbas direkt eller indirekt, fysisk och psykiskt av en händelse ska skyddas. Det omfattar alla människor som bor eller befinner sig i Sverige eller är svenska medborgare och uppehåller sig utomlands.

Samhällets funktionalitet

Vårt samhälle måste fungera även vid störningar, kriser och krig. Det moderna samhället skapar nya utmaningar och präglas bland annat av privatisering, teknikutveckling och ökad internationalisering. Skydd av samhällsviktig verksamhet handlar om att säkerställa en förmåga att förebygga, hantera och återhämta sig från allvarliga störningar hos de verksamheter och funktioner som är av betydelse för befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet samt våra grundläggande värden.

Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter

Människors tilltro till demokratin och rättsstaten samt förtroende för samhällets institutioner och det politiska beslutsfattandet, ledningsförmåga på olika nivåer, avsaknad av korruption och rättsövergrepp.

Miljö och ekonomiska värden

Miljön i form av mark, vatten och fysisk miljö, biologisk mångfald, värdefulla natur- och kulturmiljöer samt annat kulturarv i form av fast och lös egendom. Ekonomiska värden i form av privat och offentlig lös och fast egendom samt värdet av produktion av varor och tjänster.

Nationell suveränitet

Här handlar det om att ha kontroll över nationens territorium, nationell kontroll över de politiska beslutsprocesserna i landet samt säkrande av nationens försörjning med förnödenheter. Nationell suveränitet kan ses som en förutsättning för att kunna värna övriga värden.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.