Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Föreningsbidrag från kultur och fritidsnämnden

Föreningar kan få bidrag och stöd av kommunen. Här hittar du en sammanfattning av Älmhults kommuns övergripande riktlinjer för föreningsbidrag. Fullständig version av bidragsbestämmelserna finner du i rutan för relaterad information.

Allmänna bestämmelser

Föreningsbidrag är ett uttryck för den politiska viljeinriktningen och används för att stödja föreningars verksamhet och aktiviteter. Kultur- och fritidsnämnden har stor frihet att utforma bidragen och att göra särskilda satsningar inom av nämnden prioriterade områden. Målen för föreningsbidragen finns angivna i den av nämnden antagna kultur- och fritidspolitiska arbetsplanen.

Bidragens storlek är beroende av de ramanslag kultur- och fritidsnämnden tilldelas i budget. Ingen förening är garanterad bidrag.

Vid fördelning av bidrag ska jämförelser mellan föreningar med likartad verksamhet utgöra en bedömningsgrund, men även jämförelse med andra föreningar ska göras när detta bedöms vara möjligt.

Villkor för bidrag

För att kunna söka bidrag hos kultur- och fritidsnämnden ska föreningen:

 • vara hemmahörande och verksam i Älmhults kommun
 • vara ansluten till riksorganisation som erhåller årligt stöd från Ungdomsstyrelsen, Riksidrottsförbundet eller något statligt verk
 • ha ett organisationsnummer från Skatteverket
 • vara öppen för alla och uppbyggd enligt demokratiska principer
 • ha sina medlemmar registrerade i medlemsmatrikel och ta ut en årlig medlemsavgift
 • ha en vald styrelse och antagna stadgar
 • ha årsmöte där verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse godkänns
 • besvara nämndens skrivelser med begäran om information, enkätsvar och liknande
 • årligen skicka in årsmöteshandlingar (verksamhetsberättlse, resultat-och balansräkning, revisionsberättelse och årsmötesprotokoll med verksamhetsplan och budget) samt redovisa antal medlemmar. Medlemmarna ska vara uppdelade i följande åldersgrupper:
  0-6 år, 7-25 år och 26-w år samt i pojkar/män respektive flickor/kvinnor

Förening som inte är hemmahörande i kommunen och/eller inte är ansluten till riks-organisation, kan söka bidrag hos kultur- och fritidsnämnden om nämnden bedömer att föreningen bedriver en verksamhet som riktar sig till, eller i övrigt gagnar, boende i Älmhults kommun.

Ansökan

Ansökan om bidrag:

 • Ska göras via kommunens e-tjänst "Ansökan om föreningsbidrag".
 • Ska sökas av föreningens styrelse, inte av sektion eller avdelning, och vara undertecknad av ordförande eller en av styrelsen utsedd firmatecknare. Det är viktigt att samtliga dokument undertecknas där det krävs. Ansökningar som saknar underskrifter skickas tillbaka för komplettering.

Ansökningshandlingarna ska vara Fritidsavdelningen tillhanda det datum som anges under respektive bidragsform. Förening som laddat upp ansöknings- och redovisningshandlingar för sent, kan inte annat än i undantagsfall komma att beviljas bidrag.

Utbetalning av bidrag

Utbetalning av bidrag sker till föreningens bankgiro eller bankkonto.

Till toppen