Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Allmänna bestämmelser

Föreningsbidrag är ett uttryck för den politiska viljeinriktningen och används för att stödja föreningars verksamhet och aktiviteter. Kultur- och fritidsnämnden har stor frihet att utforma bidragen och att göra särskilda satsningar inom av nämnden prioriterade områden.

Målen för föreningsbidragen finns angivna i den av nämnden antagna kultur- och fritidspolitiska arbetsplanen. Bidragens storlek är beroende av de ramanslag kultur- och fritidsnämnden tilldelas i budget. Ingen förening är garanterad bidrag.

Vid fördelning av bidrag ska jämförelser mellan föreningar med likartad verksamhet utgöra en bedömningsgrund, men även jämförelse med andra föreningar ska göras när detta bedöms vara möjligt.

För att garantera objektivitet och opartiskhet finns det jävsregler som talar om när en förtroendevald eller tjänsteman ska anses ha ett sådant intresse i ärendet, att hans eller hennes opartiskhet kan ifrågasättas. Varje beslut fattat av kultur- och fritidsnämnden ska präglas av dessa regler.

Revidering

Revidering av regelverket sker en gång per mandatperiod samt därutöver om nämnden bedömer att behov finns.

Villkor för bidrag

För att kunna söka bidrag hos kultur- och fritidsnämnden ska föreningen:

 • vara hemmahörande och verksam i Älmhults kommun
 • vara ansluten till riksorganisation som erhåller årligt stöd från Ungdomsstyrelsen, Riksidrottsförbundet eller något statligt verk
 • ha organisationsnummer från Skatteverket
 • vara öppen för alla och uppbyggd enligt demokratiska principer
 • ha sina medlemmar registrerade i medlemsmatrikel och ta ut en årlig medlemsavgift
 • ha en vald styrelse och antagna stadgar
 • ha årsmöte där verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse godkänns
 • besvara nämndens skrivelser med begäran om information, enkätsvar och liknande
 • årligen skicka in årsmöteshandlingar (verksamhetsberättelse, resultat-och balansräkning, revisionsberättelse och årsmötesprotokoll med verksamhetsplan och budget) samt redovisa antal medlemmar. Medlemmar ska vara uppdelade i följande åldersgrupper:
  0-6 år, 7-25 år och 26 år samt i pojkar respektive flickor

Förening som inte är hemmahörande i kommunen och/eller inte är ansluten till riksorganisation, kan söka bidrag hos kultur- och fritidsnämnden om nämnden bedömer att föreningen bedriver en verksamhet som riktar sig till, eller i övrigt gagnar, boende i Älmhults kommun.

Bidrag utgår inte

Bidrag utgår inte till förening som för motsvarande ändamål erhållit bidrag av skattemedel från annan kommunal nämnd eller motsvarande.

Från generell rätt till bidrag undantas ekonomiska föreningar, partipolitiska vuxenföreningar, elevföreningar (skolidrottsföreningar kan erhålla bidrag), stödföreningar (till exempel supporterklubb och föräldraförening).

Bidrag på mindre än 500 kr/år utbetalas inte.

Kontroll

Förening som erhåller kommunala bidrag är skyldiga att medge kommunen rätt att ta del av föreningens räkenskaper, protokoll och övriga handlingar som har betydelse för sökt bidrag. Föreningens bokföring ska vara så upplagd att de kommunala bidragens storlek och anläggningskostnader, drifts- och hyreskostnader, klart framgår. Även medlems- och övriga avgifter, till exempel träningsavgifter, antalet betalande medlemmar och avgiftsstorlek ska kunna utläsas.

Underlag för ansökta bidrag ska sparas enligt Bokföringslagens bestämmelser angående räkenskapshandlingar, det vill säga i 10 år.

Varje år väljs ett antal föreningar ut för särskild granskning.

Ansökan

Ansökan om bidrag:

 • ska göras digitalt via föreningsregistret FRI
 • ska sökas av föreningens styrelse, inte av sektion eller avdelning, och vara undertecknad av ordförande eller en av styrelsen utsedd firmatecknare.

Ansökningshandlingarna ska vara Fritidsavdelningen tillhanda det datum som anges under respektive bidragsform. Förening som laddat upp ansöknings- och redovisningshandlingar för sent, kan inte annat än i undantagsfall komma att beviljas bidrag.

Utbetalning av bidrag

Utbetalning av bidrag sker till föreningens bankgiro eller bankkonto.

Skulder till kommunen

Skulder till kommunen ska regleras innan beviljade bidrag betalas ut.

Återbetalning

Bidrag som beviljats med felaktiga ansökningsuppgifter som grund, kan medföra återbetalningsskyldighet.

Till toppen