Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Investeringsbidrag

Bidraget avser att täcka del av kostnad vid ny-, om- och tillbyggnad av föreningsdrivna anläggningar, inköp av maskiner och inventarier.

Villkor

Bidraget söks på förhand. Om akuta åtgärder krävs och besked om bidrag inte kan inväntas, ska Kultur-Fritid informeras om detta. Observera att ingen garanti till bidrag lämnas för påbörjad eller genomförd investering.

Minst 25 procent av den totala investeringskostnaden ska täckas av förening med egna medel eller arbetsinsats. Undantag kan göras om det finns särskilda skäl.

Möjligheten att erhålla stats- eller andra bidrag ska beaktas.

Miljöförbättrande åtgärder samt åtgärder för förbättrad tillgänglighet prioriteras.

Ansökan

Ansökan görs digitalt via föreningsregistret FRI och ska tillsammans med övriga handlingar vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast 1 januari för beslut senast 1 april respektive 1 augusti för beslut senast 1 november.

Utöver ifylld digital ansökan ska ansökan innehålla skiss/ritning samt en bakgrundsbeskrivning. Om nämnden så bedömer kan ytterligare handlingar begäras in.

Föreningar, vilka planerar att göra investeringar med förväntat kommunalt investeringsbidrag överstigande 100 000 kronor, ska skicka in ansökan senast 1 augusti året innan investeringen påbörjas. Anledning till denna framförhållning är att bidragsansökningarna skall kunna prövas med hänsyn till angelägenhet i samband med upprättandet av nästkommande års budget.

Beslut

Vid beslut om eventuellt bidrag tas hänsyn till bedömd angelägenhet, föreningens investeringsbidrag under tidigare år, samt föreningens likvida medel och förmögenhet.

Redovisning

Beviljade bidrag ska vara redovisade och uttagna enlig vad som framgår av beslutet. I annat fall förfaller bidraget.

Till toppen