Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Brandfarliga och explosiva varor

Räddningstjänsten ansvarar för tillsyn och tillstånd för explosiva och brandfarliga varor. Det finns ett omfattande regelverk som beskriver hur du ska göra för att hantera brandfarliga och explosiva varor på ett säkert sätt.

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som utfärdar föreskrifter, allmänna råd och handböcker för hantering av brandfarliga, brandreaktiva och explosiva varor. Bland annat finns föreskrifter som reglerar när tillstånd krävs och detaljföreskrifter för hantering av brandfarliga vätskor, brandfarliga gaser och explosiva varor. Det finns även ett flertal informationsblad som beskriver god hantering i specifika miljöer exempelvis hantering i skolor, på restauranger och i bilverkstäder.

Älmhults räddningstjänst är tillstånds- och tillsynsmyndighet för brandfarliga, brandreaktiva och explosiva varor inom Älmhults kommun.

Läs mer under rubrikerna Brandfarlig vara och Explosiva varor om vad detta innebär för dig och din verksamhet.

Brandfarlig vara

Till brandfarliga varor räknas brandfarliga vätskor, brandfarliga gaser och brandreaktiva varor. Vid tillståndsansökan är det viktigt att den brandfarliga varans klass anges då detta är kopplat till hur du får lov att hantera den brandfarliga varan och vilka krav som ställs på förvaringsutrymmena.

Brandfarliga vätskor är alla vätskor med flampunkt 100 °C eller lägre, till exempel bensin, dieselolja, fotogen och T-sprit. Uppgifter om flampunkt finns i respektive produkts säkerhetsdatablad (avsnitt 9). Säkerhetsdatablad kan du få från leverantören.

Till brandfarliga gaser räknas alla gaser som kan antändas i luft vid 20 °C, till exempel acetylen, naturgas, gasol och vätgas. Uppgifter finns i respektive produkts säkerhetsdatablad (avsnitt 9).

Brandreaktiva varor är ämnen som kan orsaka eller förvärra bränder utan att de är brandfarliga vätskor, brandfarliga gaser eller explosiva varor. Vilka varor som i lagen omfattas av begreppet brandreaktiva varor avgör MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap. I dagsläget finns föreskrifter gällande följande ämnen: väteperoxid, organiska peroxider, ammoniumnitrat, lågnitrerad nitrocellulosa och brandfarlig biograffilm.

När behövs ett tillstånd?

Om du behöver tillstånd eller inte beror på vilken verksamhet du bedriver, vilken typ av brandfarlig vara och vilken mängd brandfarlig vara som ska hanteras. Fullständig information finns i MSB:s tillståndshandbok (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Tabellen nedan är hämtad ur handboken och ger en bra vägledning. Har du större mängd än vad tabellen visar krävs det att du har ett tillstånd.

Tabell 1 . Mängder som får hanteras utan tillstånd

Hanterling volym (liter)

Brandfarliga gaser

Extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler

Brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 °C

Brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 °C upp till och med 100 °C (1)

Yrkesmässig (2) publikverksamhet

Inomhus: 2Utomhus (3): 60

100

100

10 000

Yrkesmässig ickepublik verksamhet, inomhus

250

500

500

10 000

Yrkesmässig ickepublik verksamhet, utomhus (4)

1 000

3 000

3 000

50 000

Icke yrkesmässighantering (5)

Gasol: 60


Andra gaser: 10

100

100

10 000

Tabell 1 . Mängder som får hanteras utan tillstånd

 1. Hit räknas även gasoljor, diesel och lätta eldningsoljor med flampunkt 55–60 °C.
 2. Med yrkesmässig avses all hantering som inte är privat, t.ex. även föreningar och frivilligorganisationer.
 3. Detta gäller under förutsättning att även förbrukningen sker utomhus.
 4. Med utomhus avses även nedgrävda cisterner och rörledningar.
 5. Detta omfattar endast privat hantering.

Vissa typer av hantering av brandfarlig vara är undantagna från tillstånd. Dessa redovisas i tillståndshandboken.

Observera att förändringar har skett i förhållande till äldre föreskrifter. Vissa verksamheter som tidigare inte behövde tillstånd är nu tillståndspliktiga och tvärtom. Observera även att möjligheten att lämna in anmälan om tillfällig hantering av brandfarlig vara har försvunnit. Verksamheter som tidigare endast behövde lämna in anmälan kan därmed vara tillståndspliktiga.

Oavsett om tillstånd krävs eller inte så ska föreskrifterna för respektive hantering följas.

Så söker du tillstånd

Det är viktigt att din ansökan är komplett och att du följer anvisningarna som är angivna i blanketten/e-tjänsten. Läs igenom tillståndsansökan och glöm inte att bifoga de dokument som efterfrågas. Exempel på sådana handlingar är en sammanställning av sökta mängder, en riskutredning, klassningsplaner, ritningsunderlag och kursintyg på att föreståndarna genomgått lämplig utbildning.

Det är viktigt att ansöka i god tid innan hanteringen ska påbörjas eller det befintliga tillståndet löper ut. En stark rekommendation är att söka minst tre månader i förväg.

Om vi får in ansökningar som inte är kompletta kommer vi att begära komplettering, vilket gör att tillståndsprövningen kan ta längre tid. Detta kan även leda till att tillståndsansökan blir mer kostsam på grund av den extra tid som handläggaren behöver lägga ner.

Anmälan om föreståndare

Om du har tillstånd till hantering av brandfarlig vara ska du utse en eller flera föreståndare för den aktuella verksamheten. Föreståndare ska anmälas till Älmhults räddningstjänst.

En föreståndare har till uppgift att verka för att verksamheten följer de krav som ställs enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor samt att följa och vara uppdaterad på de föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen.

Explosiv vara

Till explosiva varor räknas explosiva ämnen och blandningar, explosiva föremål samt ämnen och blandningar eller föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt. Exempel på explosiva varor är dynamit, tändhattar, krut, ammunition och pyrotekniska artiklar som fyrverkerier med mera.

Om du hanterar, överför eller importerar explosiva varor ska du vidta de åtgärder och de försiktighetsmått som behövs för att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av varorna samt för att förebygga obehörigt förfarande med varorna.

När behövs ett tillstånd?

I princip all hantering, import och överföring av explosiv vara är tillståndspliktig. Beroende på vilken verksamhet du ska bedriva så krävs olika typer av tillstånd.

 • Tillstånd till användning av explosiva varor krävs för dig som ska köpa/använda explosiva varor.
 • Tillstånd till förvaring av explosiva varor krävs för dig som har ett förråd och ska förvara egen eller annans explosiv vara.
 • Tillstånd till handel med explosiva varor krävs för dig som ska bedriva handel med explosiva varor, t.ex. om du ska sälja ammunition eller fyrverkeriartiklar.
 • Tillstånd till överföring av explosiva varor inom Sverige krävs för att överföra explosiva varor från säljaren till förråd eller direkt till arbetsplats om varorna ska förbrukas samma dag. Det är alltså mottagaren av de explosiva varorna som ska söka överföringstillstånd. Överföringstillstånd behövs inte för ammunition, pyrotekniska artiklar och varor avsedda för användning av försvaret eller polisen.

Tillstånd till övrig hantering av explosiva varor såsom tillverkning, bearbetning, destruktion och återvinning samt användning, förvaring och försäljning som sker i anslutning dessa hanteringar prövas av MSB. MSB prövar även tillstånd till förvaring på fasta platser inom Försvarsmaktens verksamheter. Tillstånd för gränsöverskridande överföring, import och export av explosiva varor prövas också av MSB.

Tillstånd för explosiv vara behövs INTE för dig som:

 • Har tillstånd enligt vapenlagen att inneha ammunition eller vapen och för dessa vapen förvarar ammunition.
 • Har tillstånd enligt vapenlagen att inneha vapen och för dessa vapen hanterar högst 5 kg krut för eget bruk. Dock får inte explosiva varor i riskgrupp 1.1 och 1.2 förvaras i bostad.
 • Förvarar ett antal produkter enligt särskilda villkor (se 2 kap i MSBFS 2016:3). Ett exempel är fyrverkeriartiklar för allmänheten, där högst 5 kg för eget bruk får hanteras utan tillstånd.

Så söker du tillstånd

Om din hantering kommer ske i Älmhults kommun ska du skicka in en tillståndsansökan till Älmhults räddningstjänst. Ett tillstånd till användning samt överföring till flyttbart förråd eller till plats för användning utfärdat i en kommun gäller även i övriga kommuner i Sverige.

Det är viktigt att din ansökan är komplett och att du följer anvisningarna som är angivna i e-tjänsten. Läs igenom tillståndsansökan och glöm inte att bifoga de dokument som efterfrågas. Om du behöver hjälp med att fylla i ansökan och/eller ta fram de efterfrågade handlingarna så rekommenderar Älmhults räddningstjänst att du vänder dig till en etablerad konsult med relevant sakkunskap.

Det är viktigt att ansöka i god tid innan hanteringen ska påbörjas eller det befintliga tillståndet löper ut. En stark rekommendation är att söka minst tre månader i förväg.

Om vi får in ansökningar som inte är kompletta kommer vi att begära komplettering, vilket gör att tillståndsprövningen kan ta längre tid. Detta kan även leda till att tillståndsansökan blir mer kostsam på grund av den extra tid som handläggaren behöver lägga ner.

Ansökan om godkännande av föreståndare

Om du har tillstånd till hantering av explosiv vara ska du utse en eller flera föreståndare för den aktuella verksamheten. Föreståndare ska godkännas av Älmhults räddningstjänst. Vid prövning av föreståndare för explosiv vara genomförs en vandelsprövning. Vi begär då utdrag ur belastnings- och misstankeregistret från Polismyndigheten.

En föreståndare har till uppgift att verka för att verksamheten följer de krav som ställs enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor samt att följa och vara uppdaterad på de föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen.

Till toppen