Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Samhällsskydd och krisberedskap

En samhällskris är en kris som drabbar många människor och stora delar av samhället samt hotar grundläggande värden och funktioner. Den är oväntad, utanför det vanliga och vardagliga och hotar liv, hälsa, säkerhet och grundläggande värden.

Det som ska skyddas

Människors liv och hälsa

Alla som drabbas direkt eller indirekt, fysisk och psykiskt av en händelse ska skyddas. Det omfattar alla människor som bor eller befinner sig i Sverige eller är svenska medborgare och uppehåller sig utomlands.

Samhällets funktionalitet

Vårt samhälle måste fungera även vid störningar, kriser och krig. Det moderna samhället skapar nya utmaningar och präglas bland annat av privatisering, teknikutveckling och ökad internationalisering. Skydd av samhällsviktig verksamhet handlar om att säkerställa en förmåga att förebygga, hantera och återhämta sig från allvarliga störningar hos de verksamheter och funktioner som är av betydelse för befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet samt våra grundläggande värden.

Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter

Människors tilltro till demokratin och rättsstaten samt förtroende för samhällets institutioner och det politiska beslutsfattandet, ledningsförmåga på olika nivåer, avsaknad av korruption och rättsövergrepp.

Miljö och ekonomiska värden

Miljön i form av mark, vatten och fysisk miljö, biologisk mångfald, värdefulla natur- och kulturmiljöer samt annat kulturarv i form av fast och lös egendom. Ekonomiska värden i form av privat och offentlig lös och fast egendom samt värdet av produktion av varor och tjänster.

Nationell suveränitet

Här handlar det om att ha kontroll över nationens territorium, nationell kontroll över de politiska beslutsprocesserna i landet samt säkrande av nationens försörjning med förnödenheter. Nationell suveränitet kan ses som en förutsättning för att kunna värna övriga värden.

Vem ansvarar för vad

Samhällsskydd och beredskap inbegriper stora delar av samhället och kräver att många tar ansvar och agerar.

Kommunens ansvar

Kommunen har ett flertal ansvarområden genom Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Det är till exempel att skaffa sig kunskap om vilka händelser som kan inträffa i kommunen, det görs genom en risk- och sårbarhetsanalys vart fjärde år. Kommunen ska även kunna hantera samhällskriser. I älmhults kommun finns en krisledningsorganisation som utbildas och övas för att klara av olika typer av händelser. Kommunen har även ett ansvar att informera när det inträffar samhällskriser. Förutom detta ska vi kunna sköta samhällsviktig verksamhet så långt som det är möjligt.

Länsstyrelsen och andra myndigheter

Länsstyrelsen har ett regionalt samordningsansvar över länet och på nationell nivå är det MSB och Regeringskansliet. UD ansvarar för händeler som påverkar svenskar i utlandet.

Näringslivet

Även näringslivet har en viktig roll att hantera samhällskriser. Idag sköts många samhällsviktiga verksamheter privat, till exempel inom elförsörjning och telekommunikation.

Den enskilda individen

Alla medborgare har ett ansvar för sin egen säkerhet. Ett eget ansvar att skydda sitt liv, sin egendom och inte orsaka skador. Det är först när medborgare inte kan ta hand om sig själva som samhällets resurser ska användas. Detta gör att samhället kan rikta in sig på att ta hand om de som mest behöver det till exempel sjuka, äldre och personer med funktionsnedsättningar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) rekommenderar att medborgare ska klara sig i minst 72 timmar. Det innebär att du ska klara grund behovet av mat, vatten, värme och information. Läs mer under Din beredskap.

Det civila samhället

Det finns ett antal olika organisationer som arbetar med krisberedskap på frivillig nivå. Dessa är ett viktigt stöd till kommuner och andra myndigheter. Älmhults kommun har avtal med Civilförsvarsförbundet att samordna de frivilliga.

Till toppen