Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Anslutning av fastighet

Ska du bygga nytt hus eller ska området där du bor anslutas till kommunalt vatten och avlopp? Ligger huset inom ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp ska vatten och avloppsförsörjningen ske genom kommunala VA-anläggningar.

Första steget är då att fylla i  blanketten servisanmälan Länk till annan webbplats..

Innan du fyller i blanketten, läs gärna igenom de allmänna bestämmelserna (ABVA).

Efter att tekniska förvaltningen fått in din servisanmälan upprättas en förbindelsepunkt på servisledningen till din fastighet. Förbindelsepunkten är den punkt där fastighetens ledningar kopplas samman med de kommunala ledningarna. Alla ledningar på tomten innanför denna punkt är fastighetsägarens ansvar.

En vattenmätare installeras på inkommande vattenledning i fastigheten, oftast i källaren eller tvättstugan. Detta sker eftersom du ska betala för den mängd vatten som förbrukas.


Kan jag få kommunalt vatten?

För att få tillgång till kommunalt vatten och avlopp måste din fastighet ligga inom verksamhetsområdet för vatten och avlopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Om du vill ansluta din fastighet till det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp, så ska det anmälas till oss snarast möjligt. Detta behöver sedan utredas och kanske till och med byggas ut med nya VA-Ledningar.

Vad gäller för tillbyggnad som påverkar installationen av vatten och avlopp?

När du gör större förändringar på din fastighet som påverkar installationen av vatten och avlopp ska du anmäla det till oss. Du ska även anmäla ändringar som påverkar avgiften du betalar för vatten och avlopp.

Exempel på förändringar som behövs anmäla är:

  • Tillbyggnad som är över 150 kvadratmeter
  • Ändring av tal lägenheter
  • Byggnation av litet bostadshus som det inte behövs något tillstånd för att bygga, och som har WC, dusch och kök

Vad gäller vid anläggning av sprinkler?

Det finns två typer av sprinkleranläggningar:

Direktverkande sprinkleranläggning

Innebär att huvudmannen måste kunna leverera ett visst flöde och tryck direkt från den allmänna huvudledningen, för att fastighetens sprinkleranläggning ska fungera. Denna typ av sprinkleranläggning kräver större dimensioner på kommunens dricksvattenledningar. Älmhults kommun tillåter inte anslutning av denna typ av sprinkleranläggning.

Sprinkleranläggning ordnas via egen anlagd vattenreservoar

Om fastighetsägaren ordnar med sprinkleranläggningar via egen anlagd vattenreservoar krävs det inte ökade resurser från det kommunala vattenledningssystemet, när det gäller tryck och flöde.

Genom att själv installera de anordningar som behövs för anläggningens tryck och flöde, får du som fastighetsägare kontroll över den egna anläggningens funktion. Denna typ av sprinkleranläggning kan kommunen acceptera. Dock får anslutningen inte ske utan kommunens medgivande. Vattnet till en anlagd vattenreservoar ska gå genom kommunens vattenmätare och det krävs även installation av backventiler för att förhindra bakteriespridning till det kommunala och egna dricksvattensystemet.

Kommunen kan heller inte garantera att dricksvattensystemet alltid är i funktion på grund av reparationer eller att vi måste begränsa trycket eller avbryta leveransen på grund av läckage. Fördelen med egen vattenreservoar är därför att du säkerställer tillgången av vatten.

Vad kostar det att ansluta sig?

Du betalar en engångsavgift för att få ansluta din fastighet till det kommunala ledningsnätet. Anläggningsavgiften beräknas utifrån förbindelsepunkt, antal servisledningar, tomtyta och lägenhetsantal enligt gällande VA-taxa.
Läs om alla vatten- och avloppstaxor här.

Vad är anläggningsavgift?

Anläggningsavgift betalar du första gången du ansluter din fastighet till kommunala vatten- och/eller avloppssystemet. Det kan dessutom tillkomma en avgift om du bygger om, gör en tillbyggnad eller utökar fastighetens areal.
Läs om alla vatten- och avloppstaxor här.

Vad är brukningsavgift?

Brukningsavgiften är en årlig avgift baserad på vattenmätarens storlek, tomtytan (fastighetens areal) och din vattenförbrukning.
Läs om alla vatten- och avloppstaxor här.

Till toppen