Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Vanliga VA-frågor

Nedan har vi listat de vanligaste frågorna kring vatten och avlopp. Mer utförlig information inom respektive område finns i menyn till vänster.

På gång just nu:
Nytt förslag om avgifter för kommunalt vatten och avlopp

Kommunens avdelning för vatten och avlopp är en avgiftsfinansierad verksamhet. Det innebär att allt som görs inom VA finansieras av anslutna kunder.

VA lyder under lagen om Allmänna vattentjänster. Lite enkelt förklarat kan man säga att VA inte kan strunta i att underhålla vattenverk, pumpstationer, reningsverk och ledningsnät. Dessa måste hållas i gott skick. Eftersom de inte betalas med skattemedel behöver avgifterna höjas i takt med att kostnaderna ökar, exempelvis för reservdelar, el, löner och investeringar.

Vi står inför en höjning av avgifterna och har bett Kristin Täljsten, VA-chef och Malin Augustsson, VA-ingenjör att svara på frågor om varför och vad det kan innebära.

Varför räcker inte intäkterna från anslutna kunder?

Just nu betalar vi för att renovera och bygga ut vattenverket, men även mindre anläggningar som är gamla behöver rustas upp. Ledningsnätet byggs ut i de nya bostadsområdena, samtidigt som de befintliga ledningarna byts ut. Det betyder att vi just nu lägger ut mer pengar än vi får in.

Med nya bostadsområden kommer nya kommuninvånare. När nya invånare flyttar in blir det fler som betalar avgifter och på så vis delar på kostnaderna. Dels betalar de för att koppla in vatten och avlopp till sina nybyggda hus, dels betalar de brukningsavgifter när de väl flyttat in. Och det är brukningsavgifterna som bland annat finansierar vattenverket.

En annan orsak är att när vi tidigare bestämt avgifterna har vi jämfört oss med andra kommuner i vår storlek och på så vis fått fram en rimlig summa över de intäkter vi behöver. Men Älmhult är inte jämförbart med andra kommuner i samma storlek. Det finns några mindre kommuner i Sverige som är unika för att de växer i nästan samma takt som mellanstora städer gör och Älmhult är en av dessa kommuner.

Vi har en tröskel av investeringar i vattenverk, reningsverk, ledningar, pumpstationer och nya bostadsområden. Människor som pendlar till Älmhult vill flytta hit. Just nu betalar de skatt och avgifter i den kommun de bor i. När de flyttat hit blir vi fler som delar på vatten och avloppsavgifterna. Då kommer vi över tröskeln.

Vad har ni gjort för att få ordning på budgeten, det som kallas en budget i balans?

Vi har slutat att jämföra oss med andra kommuner och tagit fram renoveringsplaner på vattenverk, pumpstationer, ledningsnät och vad det kommer att kosta. Nu tar vi fram avgifterna efter vad det faktiskt kostar att hålla VA-anläggningarna i gott skick.

Vi har två huvudområden där vi får intäkter.

  1. Anläggningsavgift. De som bygger nytt ska betala vad det kostar att koppla in vatten och avlopp. Det vill säga de nya detaljplanerna och den utbyggnad som görs ska finansieras av dem som kommer att bo där. Detta ska inte redan befintliga kunder finansiera.
  2. Brukningsavgift är den årsavgift du betalar för vatten- och avloppstjänster. Den ska finansiera all drift och nya investeringar till exempel vårt vattenverk och reningsverk men även alla andra anläggningar som är i behov av renovering för att hållas i gott skick.

Vi har räknat ut vad det kostar att bygga ut vatten och avlopp i de nya bostadsområdena. En prislapp har satts på alla dessa investeringar och vem som ska betala vad genom olika avgifter. Vi använder ett nytt system som ger en överskådlig bild över intäkter och kostnader. Kartläggningen är gjord för fem år framåt.

Med det nya avgiftsförslaget kommer det att kosta ungefär lika mycket att ansluta sig till vatten och avlopp här i Älmhult som det gör i Växjö. Det kostar lika mycket för oss att ta in en entreprenör för att gräva, lägga ledningar och köpa in material som exempelvis i Växjö.

Vad händer nu?

Vi har lämnat förslaget på förändrade avgifter till tekniska nämnden, som i sin tur enhälligt har beslutat att de lämnar detta förslag vidare till kommunfullmäktige. Nämndens förslag är att kommunfullmäktige ska godkänna de förändrade avgifterna. Ärendet tas upp på kommunfullmäktige den 22 november. Det är först då vi vet om den nya taxan kommer att gälla från 2022.

Hur skulle förslaget kunna påverka mig som VA-kund?

Det vi berättar nu är ett förslag; det är alltså inte ett beslut.

Här kommer ett par exempel på hur avgiften förändras enligt förslaget, genom en schablonberäkning för en villa och flerbostadshus, alltså ett medelvärde:

En schablonvilla, som använder 150 kubikmeter vatten per år och har en tomt på 800 kvadratmeter får en höjning på 1 900 kronor per år med moms medräknat.

Schablon för flerbostadshus med 15 lägenheter och som använder 2 000 kubikmeter vatten per år och har en tomtyta på 800 kvadratmeter får en höjning på cirka 22 700 kronor per år med moms medräknat.

För dig som har en fastighet med verksamhet kommer vi att göra en inventering där vi ber dig lämna uppgifter om bland annat antal lägenheter eller lokalytornas bruttoarea. Du kommer att kunna redovisa detta via en e-tjänst. Det här är en lång process som inte blir klar under första året eller till höjningen men som måste göras i vilket fall som helst.

Det går däremot inte att säga något generellt om hur avgiften kommer att förändras för verksamheter. Dagens avgift beror på vattenmätarnas storlek och antal, vilket varierar mellan verksamheter. Men ett exempel är att en verksamhet med 300 kvm lokalyta som förbrukar 300 kbm vatten per år med den minsta vattenmätaren kommer att få en höjning med cirka 4 900 kr, medan samma förutsättningar men en större lokal på 3 000 kvm får en höjning med cirka 25 000 kr (med moms inräknat). Vissa verksamheter kommer få en lägre höjning och vissa, särskilt de med stora lokalytor, kommer få en högre höjning.

Hur tänker ni kring uträkningarna av taxa/avgifter enligt ert förslag?

I det nya förslaget till taxa använder vi Svenskt Vattens basförslag för hur en VA-taxa bör utformas. Precis som i den befintliga taxan får du en högre avgift ju mer vatten du förbrukar. Men det finns även fasta avgifter, som ska spegla den nytta eller möjligheten du har att använda vatten och avlopp. Enligt dagens taxa är det storlek och antal vattenmätare som bestämmer avgiften, men enligt förslaget ska det i stället vara antalet bostadsenheter, lägenheter eller lokalytan som bestämmer hur hög avgiften blir. Du anses ha en större nytta av vatten och avlopp om du äger ett lägenhetshus med 8 lägenheter än om du äger en villa, men idag betalar ägarna lika mycket i fasta avgifter. Trots att du för lägenheterna kan få in (mer) intäkter i form av hyra.

Hur tänker ni göra med ekonomin framåt i tiden?

För att få en bra överblick och för att få pengarna att räcka till dessa stora projekt, som löper över flera år där kostnader kan komma under ett år och intäkterna under nästa, måste vi göra annorlunda i vår budgetplanering. Vi har ett nytt planerings- och beräkningssystem där alla våra investeringar läggs in och vi kan med bättre precision räkna ut de faktiska kostnaderna. Behovet har kartlagts för fem år framåt och inför varje budget lägger vi in och justerar alla investeringskostnader. På så vis korrigerar vi varje år i stället för någon gång ibland.

Våra fonder har lösts upp för att kunna fördels på ett bättre sätt i de olika projekten. Genom att periodisera anläggningsavgifter matchas intäkterna mot de periodiserade kostnaderna för de anslutningar som avgifterna avser.

Vi har med hjälp av ett bolag (EnviDan) utvecklat vårt arbete efter en metodik som passar oss och genom deras ekonomiska planerings- och beräkningssystem kan vi nu styra och planera ekonomin utifrån Älmhults förutsättningar.

Och vad gäller beräkningen av avgifter är vårt förslag att vi nu ändrar vår konstruktion på taxan till Svenskt Vattens basförslag, för hur avgifter bör beräknas. Svenskt Vattens förslag, att avgiften ska baseras på antal bostadsenheter eller lokalyta, anses bättre spegla kundernas nytta av VA-tjänsterna. Taxan är dessutom väl beprövad bland andra kommuner och även tolkad av domstolar i rättsfall, vilket ger vägledning där det finns utrymme för olika tolkningar av taxan.

Vad ingår i kartläggningen av investeringar och underhåll i den nya femårsplanen?

Kartläggning täcker bland annat renovering och underhåll av vårt föråldrade ledningsnät, äldre reningsverk och pumpstationer. Investeringen i vattenverket är naturligtvis med, men även vårt avloppsreningsverk. Dessa anläggningar håller inte måttet. De har många år på nacken och när allt fler flyttar till Älmhult räcker de dessutom inte till, så därför har vi lagt in dem i femårsplanen.

I kartläggningen har vi också med att de nya bostadsområdena som byggs ska ha en kostnadstäckning på 100 %. Det innebär att utbyggnaden av VA-nätet ska bekostas av dem som kommer att bo där.

Finns det någon tidsplan för när saker händer och hur kunder får information?

Fram till november, då förslaget tas upp i Kommunfullmäktige, kommer vi att jobba med detaljerna. Det handlar bland annat om att inventera flerbostadshus och verksamheter. Berörda kommer att få brev med information och möjlighet att lämna synpunkter på våra uppgifter om deras lägenhetsantal eller lokalytor.

Länkar relaterade till förslag om ny taxa

Faktura

Kan förbrukningen verkligen stämma? Jag har fått en hög faktura

Under året har förmod­ligen en avläsning av vatten­mätaren gjorts. Har man ökat sin förbrukning under före­gående år syns det vid avläs­ningen genom att mätaren står på ett högre värde än vad vi har beräknat fakturan till. Det blir då en faktisk för­brukning som vi tar betalt för på näst­kommande faktura efter avläsning. Vatten­förbrukningen beräk­nas utifrån avläsningen en gång per år.

Vad påverkar kostnaden för vatten och avlopp

Hur mycket du betalar beror normalt på din vattenförbrukning. Det är därför viktigt att du läser av din vattenmätare och skickar in avläsningskortet som du får hemskickat en gång per år. Du kan även skicka in avläsning via vår e-tjänst:

Kan jag få e-faktura?

Du anmäler e-faktura via din internetbank.

Kan jag få faktura via e-post?

Nej, vi skickar inte fakturor via e-post.

Kan jag få autogiro?

Du anmäler autogiro via din internetbank. Har du inte möjlighet till detta kontakta oss så skickar vi en autogiroblankett till dig.

Hur ofta skickas fakturorna ut?

Fakturan skickas ut fyra gånger per år, i början av mars, juni, september och december.

Anmäla ägarbyte

Om du flyttar behöver du anmäla din nya adress till oss samt lämna slutavläsning av din vattenmätare. Slutavläsningen görs tillsamman med den nya ägaren på tillträdesdagen. Slutfakturan skickas därefter till din nya adress.

Jag hyr ut huset och vill att fakturan skickas till hyresgästen.

Vi skicka faktura enbart till fastighetsägaren som är betalningsansvarig.

Varför betalar jag för dagvattenavgift? Vad är dagvatten?

En ny vattentjänstlag trädde i kraft 2007 och där klargjordes att omhändertagandet av dagvatten (regn-, smält-, och grundvatten) ska avgiftsbeläggas. Dagvattenavgiften är uppdelad i två delar, dagvattengata och dagvattenfastighet.

Dagvatten gata betyder att det finns dagvattenledningar, rännstensbrunnar eller diken, i det område där du bor, som ser till att vattnet leds bort från gator och allmänna platser inom området. 

Dagvattenfastighet betyder att din fastighet har en förbindelsepunkt, det vill säga en avsättning från kommunens dagvattenledningar till din tomt. Om din fastighet inte har en upprättad förbindelsepunkt till en dagvattenledning kan det finnas andra anordningar för bortledande av dagvatten, till exempel diken eller avringning, där vattnet i ett senare skede når kommunens dagvattensystem. 

Varför får jag betala för dagvatten, när jag har stenkista?

Din fastighet debiteras för dagvattenfastighet och dagvattengata.

Förklaring av din faktura

Här nedan ser du ett exempel på vatten- och avloppsfakturan. Under bilden kan du läsa förklaring för de olika delarna på din faktura.

Exempel på en vatten- och avloppsfaktura

1. Anläggnings­nummer

Normalt är varje fastighet en egen anläggning med ett unikt anläggnings­nummer.

2. Mätarnummer

Varje vattenmätare har ett eget nummer, vilket står på locket på din vatten­mätare.

3. Beräknad årsförbrukning

Du debiteras för en uppskattad förbrukning baserad på den årsförbrukning som du har haft tidigare. Den är uträknad utifrån de två senaste avläsningarna av din vattenmätare. När det görs en ny avläsning eller byte av vattenmätaren kommer därför den beräknade årsförbrukningen att ändras. När avläsningen sker mitt i en fakturaperiod så kommer däremot endast den tidigare beräknade årsförbrukningen att synas på fakturan, även om avgiften beräknas utifrån både den tidigare och nya årsförbrukningen. Först vid nästa fakturering kommer den nya årsförbrukningen att visas på fakturan, eftersom den då gäller för hela fakturaperioden.

Som nyinflyttad antas en årsförbrukning på 35 kubikmeter per person eller totalt 150 kubikmeter per år om antalet personer i hushållet inte angivits.

4. Senaste avläsning

Din vatten­förbrukning ligger till grund för storleken på din faktura. Vatten­förbrukningen beräknas utifrån senaste mätar­avläsningen.

Föregående fakturerad ställning

Talar om vilken mätar­ställning fakturan var fakturerad för och är den förbrukning ni redan har betalat för.

5. Beräknad ställning

Beräknad står det för att mätar­ställningen är beräknad utifrån din års­förbrukning. Det är alltid bra att titta på mätar­ställningen på förfallo­datumet för att se att det stämmer någorlunda. Är av­vikelsen stor kan det vara bra att lämna in en ny mätar­ställning till oss så kan justering göras till nästa faktura. Ni kan rapportera en ny mätarställning max en gång per månad. Ny mätarställning lämnas här

6. Rörlig avgift vatten och spill

En rörlig avgift som beräknas utifrån mängden vatten som beräknas användas under en viss period

7. Fast avgift mätare

En fast avgift tas ut för kostnaden för vatten­mätaren. Avgiften beror på vatten­mätarens storlek.

8. Dagvatten gata

Kostnaden för att avleda regn och smältvatten samt dräneringsvatten från fastigheter och gator.


Hur kommer vattnet till kranen?

I Älmhults kommun har vi tio stycken vattenverk. Älmhults vattenverk tar sitt råvatten från sjön Möckeln medan övriga tätorter i kommunen utnyttjar naturligt grundvatten för sin vattenförsörjning. Diö vattenverk levererar även vatten till Liatorp samhälle. Fanaholm har kommunens minsta vattenverk, med endast åtta hushåll anslutna.

Vid grundvattenverk behandlas råvattnet för att sänka eller ta bort halter av järn, mangan och kolsyra. Dessutom höjer man hårdheten på vattnet och pH-justering av utgående vatten är också vanlig.

I Älmhult där man använder ytvatten som råvara bygger behandlingen av vattnet på principen för konstgjord infiltration. Detta innebär att sjövatten, efter grovsilning och filtrering, infiltreras i en grusås. Efter cirka en vecka kan detta vatten pumpas upp ur rullstensåsen till vattenverket för slutbehandling.

Vattentornet som magasin

Efter slutbehandlingen pumpas dricksvattnet till vattentornet som ser till så att det är jämt tryck i ledningssystemet. Vattentornet fungerar även som ett magasin. Eftersom vattenverket producerar lika mycket vatten dygnet runt men det går åt mest vatten på morgonen och kvällen kan man jämna ut dessa toppar med att fylla upp reservoaren när förbrukningen är som lägst.

Från vattentornet leds sedan vattnet ut i ledningssystemet och vidare till alla abonnenter.

Totalt finns det cirka 190 km dricksvattenledningar i kommunen.

Ska du flytta eller sälja en fastighet?

Om du flyttar eller säljer en fastighet behöver du anmäla din nya adress till oss samt lämna slutavläsning av din vattenmätare. Slutavläsningen görs tillsamman med den nya ägaren på tillträdesdagen. Slutfakturan skickas därefter till din nya adress.

Vad får man spola ner i toaletten?

I avloppet får du bara spola ner kiss, bajs och toalettpapper. Spola aldrig ner våtservetter eller annat avfall i avloppet då detta kan orsaka stopp i ledningar och pumpar vilket i sin tur kan leda till översvämningar av avloppsvatten. Mediciner och kemikalier får inte spolas ner i avloppet.

Överblivna eller gamla mediciner lämnas tillbaka på apoteken och kemikalier lämnas på en återvinningscentral. Ett reningsverk har svårt att rena mediciner och kemikalier utan dessa åker rakt ut i naturen och orsakar skada på djur och natur. Dessutom kan kemikalierna skada de bakterier som hjälper till att rena avloppsvattnet i reningsverket.

Undvik spola ner fett i avloppet

Fett som du till exempel har använt vid matlagning ska inte spolas ner i avloppet. Även om det rinner ner när du spolar med varmt vatten, kommer det längre ner i rörsystemet att stelna och bilda beläggningar på insidan av rören. Beläggningarna kan växa och orsaka proppar och översvämningar som är kostsamma och tidskrävande att åtgärda. Ta för vana att alltid torka ur din stekpanna med hushållspapper och släng det i soporna innan du diskar pannan. Om du har friterat eller av annan anledning ska göra dig av med en större mängd fett, låt det svalna och häll det i en plastflaska som du försluter och lämnar till din avfallsanläggning. Om vi alla håller fettet borta från avloppet sparar vi både tid och pengar!

Vad gör jag om det är stopp i avloppet?

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för ledningarna fram till kommunens ledningar i gatan. Om det är stopp i ditt eget avlopp på din fastighet kontaktar du en privat rörmockare. Kommunen ansvarar enbart för de kommunala ledningarna i gatan.

Om du har stopp i avloppet och du inte är säker på om felet finns inne på din tomt, ska du kontakta kommunen på telefon 0476-550 00.

Är läget akut utanför ordinarie arbetstid ringer du telefon 0476-510 00. Kommunen påbörjar efter ditt samtal en felsökning på de kommunala ledningarna. Detta görs kostnadsfritt.

Om kommunen kommer fram till att felet är inne på din tomt får du kontakta en privat firma. Kommunen ersätter inte kostnader för anlitade privata firmor, oavsett var felet är. Det är därför viktigt att kontakta kommunen för felsökning vid osäkerhet om var stoppet finns. Privata firmor får inte lov att åtgärda fel på kommunens ledningar.

Hur kan jag skydda min fastighet innan och under en översvämning?

Varför kan vattnet ibland bli missfärgat (brunt/rostfärgat/grönaktigt/vitt/grumligt)?

I samband med olika typer av driftstörningar på ledningsnätet, till exempel avbrott eller vattenläcka, kan vattnet bli missfärgat eller grumligt. Det är olika avlagringar som finns i ledningarna som lossnar. Vattnet är inte farligt att dricka, låt kranen rinna tills vattnet blir klart. Om vattnet ser brungult ut beror det oftast på att det har varit tillfälligt avstängt. När vattnet ändrar riktning i ledningarna kan järn som finns i ledningarna i form av järnrostflagor lossna. Då ska man låta vattnet rinna tills det är klart igen och man ska undvika att tvätta under den tiden på grund av risken för missfärgning.

Grönfärgat vatten beror oftast på att fastighetens gamla kopparledningar släpper ifrån sig koppar. Detta är inte hälsosamt och kontakt med fastighetsägaren rekommenderas. Vid ledningsarbeten, då vatten tappas ur ledningen och trycket sjunker, kan det komma in luft. Dessa luftbubblor gör att vattnet färgas vitt. Låter man dock vattnet stå i ett glas någon minut flyter bubblorna upp till ytan och vattnet klarnar.

Jag ska installera en tvättmaskin/diskmaskin. Vilken hårdhet har mitt vatten?

Vi har mjuk till medelhårt vatten i vår kommun. Mjuk vatten ligger mellan 2-5DH och ett medelhårt vatten mellan 6-10DH. Läs mer här om vattenkvaliten i Älmhults kommun.

Vad betyder Qn 2,5?

Det betyder att mätaren släpper igenom 2,5 kubikmeter vatten per timme.

Vad betyder dagvattengata och dagvattenfastighet?

Dagvatten gata betyder att det finns dagvattenledningar, rännstensbrunnar eller diken, i det område där du bor, som ser till att vattnet leds bort från gator och allmänna platser inom området. 

Dagvattenfastighet betyder att din fastighet har en förbindelsepunkt, det vill säga en avsättning från kommunens dagvattenledningar till din tomt. Om din fastighet inte har en upprättad förbindelsepunkt till en dagvattenledning kan det finnas andra anordningar för bortledande av dagvatten, till exempel diken eller avringning, där vattnet i ett senare skede når kommunens dagvattensystem. 

Vad är det för skillnad på dagvattenfastighet och dagvattengata?

Dagvatten gata innebär att kommunen har anordningar som transporterar bort vatten från gator och allmänna platser i det område där du bor.

Dagvatten fastighet innebär att dag- eller dräneringsvatten från din fastighet leds till kommunens dagvattensystem.

Till toppen