Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Vatten- och avloppstaxa

För att täcka nödvändiga kostnader för det kommunala vatten- och avloppssystemet ska fastighetsägare inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp betala avgift enligt vatten och avloppstaxan.

Avgiften är uppdelad i en anläggningsavgift och en brukningsavgift.

Anläggningsavgift betalar du första gången du ansluter din fastighet till kommunalt vatten och/eller avlopp. Det kan dessutom tillkomma en anläggningsavgift om du bygger om, gör en tillbyggnad eller utökar fastighetens areal.

Brukningsavgiften är en årlig avgift baserad på vattenmätarens storlek, tomtytan (fastighetens areal) och din vattenförbrukning. Avgiften faktureras fördelad per kvartal.

Anläggningsavgifter

Anläggningsavgiften baseras på hur många anslutningar (serviser) du vill ha till din fastighet, din tomtyta (fastighetens areal) och antalet lägenheter (bostadsenheter) eller byggnadernas bruttoarea. Se Exempel på anläggningsavgift för en normalvilla.

Om du gör en om- eller tillbyggnad, uppför ytterligare byggnad eller utökar tomtytan (fastighetens areal) kan det tillkomma ytterligare anläggningsavgift, se rubrik Vid förändringar.

Innan anslutning till kommunalt vatten och avlopp får ske ska en servisanmälan skickas in till VA-avdelningen. Servisanmälan finns som e-tjänst eller som blankett att ladda ner. I e-tjänsten och på blanketten finns ytterligare information om hur anslutningen går till och vad som är viktigt att tänka på. Om du vill veta vad din anslutning kommer att kosta är du välkommen att kontakta VA-avdelningen via kommunens servicecenter på telefon 0476-550 00 eller via mejl info@almhult.se

Exempel på anläggningsavgift för en normalvilla

Här är ett exempel på anslutningsavgift för en normalvilla med en tomtyta
på 1 000 m². Anläggningsavgift gäller för tjänsterna dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Avgiften visas inklusive moms 25 procent.

Servisavgift

1 st


64 644 kronor

Tomtyteavgift

1 000 m²

43,75 kr/m²

43 750 kronor

Lägenhetsavgift

1 st


24 041 kronor

Total VA-anläggningsavgift132 435 kronor


Avgift för byggvatten (vatten under byggtiden) tillkommer med 988 kr.

Vid förändringar

Om fastigheten byter ägare ska säljaren anmäla ägarbyte till VA-avdelningen. Detta görs genom en blankett som finns att ladda ner på kommunens webbplats. Även dödsfall ska anmälas av dödsboförvaltaren. Ägarbyte vid arv och ändring vid till exempel skilsmässa ska också anmälas som ett ägarbyte, om den person som varit fakturamottagare inte längre äger fastigheten.

Vissa tillbyggnader som till exempel komplementbostadshus (gäststuga eller Attefallshus, inredda som en en självständig bostad), en extra lägenhet eller bostadsenhet i befintlig byggnad, eller utökad verksamhetslokal ska anmälas till VA-avdelningen. Dessa åtgärder kan innebära en tillkommande anläggningsavgift. Detta gäller oavsett om ny anslutning till kommunalt vatten och avloppsnät behövs eller inte. Anläggningsavgift tillkommer även om tillbyggd verksamhetslokal saknar indraget vatten och avlopp.

VA-abonnenten betalar för nyttan av att ha tillgång till VA-tjänsterna, där antalet bostadsenheter eller en verksamhetslokals bruttoarea är ett mått på hur stor nytta fastigheten har av tillgången till tjänsterna. Vid tillbyggnad ökar nyttan, och därmed tillkommer en anläggningsavgift. Av samma anledning kan anläggningsavgift även tillkomma vid utökad fastighetsareal.

Kontakta VA-avdelningen för mer information om en eventuell tillbyggnad via kommunens servicecenter på telefon 0476-550 00 eller via mejl info@almhult.se

(gäller från och med 2019-01-01)

Brukningsavgifter

Brukningsavgifter, inklusive moms 25 procent.

Taxa

Fast avgift per år

Förbruknings-
avgift

Vatten och avloppmätarstorlek 2,5 m³/tim

3 585,00

30,19

mätarstorlek 2x2,5 m³/tim, per styck

11 792,00

30,19

mätarstorlek 6 m³/tim, per styck

31 440,00

30,19

mätarstorlek 10 m³/tim, per styck

47 896,00

30,19

mätarstorlek 15 m³/tim, per styck

71 475,00

30,19

mätarstorlek > 15 m³/tim, per styck

103 565,00

30,19
Enbart vattenmätarstorlek 2,5 m³/tim

1 613,00

12,08
Enbart avloppmätarstorlek 2,5 m³/tim

1 972,00

18,11
DagvattenDagvatten för tomt upp till 1 200 m²

1 019,00


Därutöver per påbörjade 300 m²

126,00

Extra spill-/dagvattenservisledning

829,00


Lagstadgad moms ingår med för närvarande 25 procent.

Fakturering av brukningsavgifter

Brukningsavgiften är en årsavgift, som faktureras en gång per kvartal. Den beräknade vattenförbrukningen, som finns angiven på fakturan, är beräknad med hjälp av föregående års förbrukning, utifrån senaste avläsningen av vattenmätaren. Är du nyinflyttad har den beräknade vattenförbrukningen baserats på uppskattad normalförbrukning.

För att den årliga vattenförbrukningen ska bli rätt är det viktigt att du läser av och rapporterar in mätarställningen minst en gång per år. Mätarställningen kan registreras via vår e-tjänst på vattenforbrukning.almhult.se Länk till annan webbplats. högst en gång i månaden.

Du som har fått din mätare bytt till en digital mätare av märket Kamstrup, behöver däremot inte längre skicka in mätarställningen, eftersom vi läser av dessa mätare med radiosignaler minst en gång om året. För att få så korrekta fakturor som möjligt, har du däremot möjlighet att registrera din mätarställning via e-tjänsten upp till en gång i månaden.

Ha även som rutin att kontrollera vattenmätarens mätarställning när du får din faktura. Då kan du upptäcka läckor, otäta kranar och andra fel i tid. En vattenkran som droppar eller en WC-stol som står och rinner kan kosta mycket pengar, betydligt mer än du kanske tror.

Till toppen