D144 S Ringvägen - s industriomr

D144 S Ringvägen - s industriområdet


På den för industriändamål planlagda marken planeras två verksamheter. Marken längs Terminalgatan är av så dålig beskaffenhet att det inte går att ordna angöring härifrån.  En planändring fordras för att möjliggöra att angöra tomterna från Södra Ringvägen istället.

DetaljplanPDF (pdf, 143.2 kB)


Detaljplan i format A3PDF (pdf, 219.1 kB)


PlanbeskrivningPDF (pdf, 19.7 kB)