Hoppa direkt till innehållet

Behöver jag bygglov?

Genom att klicka på pilarna vid respektive rubrik, kan du läsa mer om när du behöver bygglov.

Attefallsregler

I juli 2014 kom de nya bygglovbefriade åtgärderna som innebär att du kan bortse från detaljplanens bestämmelser. Exempelvis kan du bygga på prickad mark. De bygglovbefriade åtgärderna gäller endast en- och tvåbostadshus.

Innan du börjar bygga behöver du ett startbesked och ska därför skicka in en anmälan till Miljö- och Byggförvaltningen.

De bygglovbefriade åtgärderna är:

 • Komplementbyggnad på 25,0m² - Attefallshus
 • Komplementbostadshus på 30,0m² - Attefallshus
 • Inreda ytterligare bostad
 • Tillbyggnad på 15,0m²
 • Takkupor

Läs mer om Attefallsregler här.

Balkong

Balkong räknas som fasadändring och inom detaljplanelagt område krävs därför bygglov. I områden utanför detaljplan krävs inte bygglov för balkonger.

Eldstad

Alla installationer av kaminer, skorstenar och andra förbränningsanordningar är anmälningspliktiga. Det gäller också ofta om "du bara" byter ut till en ny produkt. Samma gäller för ändringar i befintlig eldstad eller rökkanal. Anmälan görs på den vanliga blanketten för anmälan och bygglov.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På blanketten ska man kryssa i om både eldstad och rökkanal berörs. Kontrollansvarig behövs inte för denna anmälan då skorstensfejarmästarens intyg krävs för att få ta den nya anordningen i bruk. Glöm inte att bifoga dokumentet som visar CE- eller EN märkning för de produkter som är tänkt att installeras. Dessa dokument ska följa med produkterna vid försäljning.

Om anmälan gäller en helt ny installation av eldstad med skorsten så ska planritningar som visar eldstadens placering och fasadritningar, där skorstenen är inritad och måttsatt, bifogas ansökan. Skorstenen ska vara minst en meter över brandsäker takbeläggning eller den höjd som din installatör rekommenderat.

Om anmälan gäller en ny eldstad som ansluts till befintlig skorsten så ska planritningar som visar eldstadens placering bifogas ansökan. Om anmälan gäller insättning av en kassett i befintlig öppen spis behövs endast CE-märkningen.

Friggebod

För att bygga en Friggebod krävs varken bygglov eller anmälan, men följande kriterier måste uppfyllas för att byggnaden ska klassas som Friggebod:

 • det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
 • den ska vara en komplementbyggnad
 • den får vara högst 15,0 kvadratmeter
 • taknockshöjden får vara högst 3,0 meter
 • den ska vara fristående
 • den ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshuset
 • den ska placeras minst 4,5 meter från gräns om inte berörd granne godkänner annat
 • att Friggeboden inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området

Läs mer om Friggebod på Boverkets Hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kring kraftledningar och större vägar råder särskilda bestämmelser liksom inom strandskyddsområde. I vår kommun är strandskyddat område oftast 100 meter från strandlinjen. Kring sjön Möckeln är strandskyddet utökat till 200 meter inåt land och 100 meter ut i vattnet. I dessa fall krävs strandskyddsdispens innan du får bygga. 

Inglasning av befintlig uteplats

Inglasade uterum är alltid bygglovspliktiga. Även om det funnits tak och golv innan så infaller bygglovskravet när du skapar ett rum. Vad uterummet angränsar till har också betydelse.

Markarbeten

I planlagda områden krävs det marklov för schakt, markfyllnad och terrassering som ändrar nivåerna mer än +/- 50 cm i förhållande till befintlig gatunivå. Nivåer under 50 cm kräver inte bygglov.

Murar

Enligt plan- och bygglagen är alla murar bygglovspliktiga, både stödmur och fristående. Höjden mäts alltid från gatunivån.

Läs mer om murar på Boverket.selänk till annan webbplats

Markiser

Markiser kräver inte bygglov om det inte finns någon reklam på markiserna. Står endast företagsnamnet på markisens kappa krävs heller inget bygglov.

Måla om

Bor du i en- eller tvåfamiljshus behöver du inte bygglov för att måla om huset. Dock får inte kulören vara avvikande i grannskapet eller för byggnadstypen det gäller. Vill du byta material krävs bygglov. Om du vill måla eller putsa en tegelfasad behövs bygglov.

Det är modernt med vita hus. Alla färger utomhus blir snäppet kallare. Välj därför en varmare vit kulör än du egentligen tänkt dig. Även en kulör som på litet prov kan se gulaktig ut blir vit på en stor yta utomhus. En vit kulör blir väldigt kall när den kommer upp på en fasad och kan bli väldigt skarp. Ha i tanken att det inte är du själv som ser ditt hus utan dina grannar!

Pool

Se en bra beskrivning om pooler hos Boverketlänk till annan webbplats.

Skyltar

I områden som omfattas av detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt som är större än 1 kvadratmeter.

För att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra följande typer av skyltar krävs det inte bygglov:

 • en skylt vars area är större än 1 kvadratmeter och inte är placerad på eller i anslutning till en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt,
 • en skylt för tillfälliga evenemang om skylten är uppsatt under högst 4 veckor och inte är placerad på eller i anslutning till en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt,
 • en orienteringstavla vars area är högst 2 kvadratmeter och inte är placerad på eller i anslutning till en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt,
 • en skylt inomhus,
 • valreklam i samband med folkomröstning eller val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget,
 • en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller kilnande,
 • ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen,
 • ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen.

Solpaneler och solceller

Från och med 1:e augusti 2018 finns det bygglovsbefriade regler för solpaneler. Vad som gäller hittar du hos Boverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Staket och plank

Staket är inte bygglovspliktigt, men plank är bygglovspliktigt. Ett staket har mer än 50 procent luft mellan spjälorna. Ett plank är det således när den gränsen överskrids och det blir tätare mellan spjälorna eller brädorna.

Se information från Boverket.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ett genomsiktligt staket eller stängsel av typen "Gunnebo" är alltid bygglovbefriat.

Tak

Bor du i en- eller tvåfamiljshus behöver du inte bygglov för att till exempel byta betongpannor mot betongpannor även om du byter kulör. Detsamma gäller till exempel papp och plåt om plåt eller pappmönstret är detsamma. Vill du däremot byta till annat material eller mönster så behöver du ansöka om lov.

När det gäller blanka och silverfärgade plåttak krävs alltid bygglov då det måste utredas hur det påverkar omgivningen. Tänk på att det oftast inte du själv som upplever reflexerna utan dina grannar!

15 kvadratmeter samlad yta av altantak, balkongtak och entrétak och 15 kvadratmeter samlad yta av friggebod/ar/ (eller kan vara växthus eller lekstuga) är bygglovsbefriat för en- och tvåfamiljshus inom planlagt område.

Hamnar den bygglovsbefriade åtgärden inom 4,5 meters avstånd till grannen krävs grannens medgivande (vilket du kan ordna själv men du bör få det skriftligt). Större total yta kräver bygglov.

Mot gata får aldrig bygglovbefriade åtgärder utföras närmare än 4,5 meter. Mot gata kan det även finnas andra restriktioner. Se en bra beskrivning hos Boverketlänk till annan webbplats.


Trädfällning

Ibland krävs marklov för att få fälla träd. Kontakta kommunens byggnadsinspektörer om du är osäker på vad som gäller för din fastighet.

Trädäck

Ett trädäck, eller trallgolv, får byggas hur stort som helst bara det inte överskrider 70 centimeter höjd vid högsta nivån över mark. Det får heller inte ligga närmare än 4,5 meter från tomtgräns. Vill du bygga närmare tomtgräns ska trallen hållas i marknivå annars krävs grannens godkännande. Vill du bygga ännu högre krävs oftast bygglov (till exempel vid lutande tomter och suterränghus). Mer information om bygglovsbefriade trädäck och altaner finner du längre ner på denna sida.

Uteservering

Bygglovsbefriad altan

Den 1 juli 2019 gjordes en ändring i Plan- och bygglagen som möjliggör undantag från krav på bygglov för altaner.

Det krävs varken bygglov eller anmälan för att bygga en altan vid ett en- eller tvåbostadshus eller tillhörande komplementbostadshus om altanen uppfyller följande krav:

 • altanen byggs inom 3,6 meter från bostadshuset,
 • altanen är inte högre än 1,8 meter,
 • altanen placeras inte närmare gränsen än 4,5 meter (altanen får byggas närmare gränsen än 4,5 meter om man har berörda grannars medgivande),
 • altanen byggs inte vid en byggnad eller ett bebyggelseområde som är särskillt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

En altan som uppfyller kraven som nämns ovan får byggas i strid mot gällande detaljplan eller områdesbestämmelser för området.

Om du vill läsa mer om bygglovsbefriade altaner finns det mer information på Boverktes hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster