Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Bygg- och rivningsavfall

Sedan 1 augusti 2020 gäller nya regler för sortering av bygg- och rivningsavfall. De nya reglerna är en del av Sveriges lagimplementering av EU:s så kallade avfallspaket. Ändringarna återfinns i 10 kap. 5-6§§ plan och bygglagen och i 3 kap. 10 § avfallsförordningen.

I dessa framgår att utsortering av avfall ska ske vid bygg- eller rivningsplatsen av minst sex olika avfallsfraktioner. De obligatoriska fraktioner som ska utsorteras är följande:

  1. Trä
  2. Mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten
  3. Metall
  4. Glas
  5. Plast
  6. Gips

Dessa fraktioner ska sorteras vid bygg- eller rivningsplatsen och det är inte längre tillåtet att samla allt avfall i en blandad container som sedan sorteras på annan plats.

Det ska framgå av varje kontrollplan vid byggnation och rivning att dessa fraktioner ska sorteras ut. Det finns dock undantag från utsorteringskravet. Det ena undantaget har sitt stöd i Naturvårdsverkets föreskrifter om undantag från krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall (NFS 2020:7, 4 §). I detta lagrum anges bland annat att kraven inte gäller avfallsslag som utgörs av konstruktioner där ämnen eller föremål sammanfogats på ett sätt som gör att separering inte är tekniskt genomförbar med hänsyn till god praxis för avfallsinsamling, eller är förorenade på ett sätt som gör att inblandning i det övriga utsorterade avfallet försvårar eller omöjliggör den lämpligaste behandlingen enligt avfallshierarkin i 15 kap. 10 § miljöbalken.

Det andra undantagsstödet återfinns i 3 kap. 15 § avfallsförordningen som anger att dispens för utsorteringskravet kan sökas. Dispensen för utsortering kan dock enbart beviljas om de uppfyller vissa krav. Dispens kan sökas genom dispensblankett som kommer att finnas på Älmhults kommuns hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Observera att avfall som uppstår vid nybyggnation också ska sorteras och inte enbart, som tidigare, vid rivning. Kravet gäller alla producenter av bygg- och rivningsavfall och således omfattas även privatpersoner som bygger eller river av lagkraven, inte enbart bygg- och rivningsföretag.

Till toppen