Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Invändiga ändringar

För att göra vissa ändringar i en befintlig byggnad kan tillstånd krävas enligt plan- och bygglagen eller plan- och byggförordningen. Vanligtvis krävs en anmälan men ibland kan också bygglov krävas. I Listan nedan finns exempel på ändringar i en byggnad som kräver tillstånd av miljö- och byggnämnden. Klicka på pilarna för att läsa om de olika åtgärderna.

Ändring av bärande konstruktion

Ändringar i en byggnad som innebär att byggnadens bärande konstruktion berörs är anmälningspliktigt enligt 6 kap. 5 § tredje punkten plan- och byggförordningen. Ändringar som berör en byggnads bärande delar kan exempelvis vara ersättning av en bärande innervägg med en balk eller håltagning i bjälklag för trappa. Vid en anmälan om ändring i bärande konstruktion behöver bland annat beräkningar över den nya konstruktionens dimensionering redovisas.

Avsevärd ändring av en byggnads planlösning

Ändringar i en byggnad som gör att byggnadens planlösning ändras avsevärt kräver en anmälan enligt 6 kap. 5 § tredje punkten plan- och byggförordningen. Detta kan bli aktuellt i en byggnad som totalrenoveras vilket medför att planlösningen görs om. I dessa fall innebär det oftast att även ändringar i byggnadens bärande konstruktion genomförs vilket också är anmälningspliktigt. Vid ändring av planlösning behöver bland annat tillgängligheten i byggnaden kontrolleras.

Hiss

Att installera eller väsentligt ändra en installation av en hiss i en byggnad är anmälningspliktigt enligt 6 kap. 5 § fjärde punkten plan- och byggförordningen. Innan en hiss som installeras eller ändras får tas i bruk ska den inspekteras av en certifierad funktionskontrollant som utfärder ett intyg. Om installation av en hiss innebär att ändringar i byggnadens bärande konstruktion genomförs krävs även en anmälan för detta. Du som ägare till hissen har ansvar för att hissen får föreskriven service och att den besiktigas med rätt intervall.

Eldstad och rökkanal

Att installera eller väsentligt ändra en eldstad eller rökkanal kräver en anmälan enligt 6 kap. 5 § fjärde punkten plan- och byggförordningen.  Mer information om vad som gäller vid installation eller ändring av eldstad och rökkanal på vår sida gällande eldstad och rökkanal. Öppnas i nytt fönster.

Ventilation

För att installera eller väsentligt ändra en anordning för ventilation i byggnader är anmälningspliktigt. I vissa byggnader är det även krav på återkommande ventilationskontroll som även kallas OVK. Öppnas i nytt fönster.

Vatten och avlopp

För att installera eller väsentligt ändra en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt kräves en anmälan enligt 6 kap. 5 § femte punkten plan- och byggförordningen. Detta kan bli aktuellt om man skapar ett helt nytt badrum eller kök, eller om man ska anlägga ändra ett enskilt avlopp på fastigheten. Tillstånd kan även krävas enligt miljöbalken. Öppnas i nytt fönster.

Brandskydd

En ändring i en byggnad som innebär att byggnadens brandskydd förändras är anmälningspliktigt enligt 6 kap. 5 § sjätte punkten plan- och byggförordningen. Ett exempel på en sådan ändring är när det görs en öppning i en vägg som är utformad som en brandcell eller när utrymningsvägar förändras. Vid en ändring av brandskyddet ska en brandskyddsbeskrivning tas fram som sedan omvandlas till en brandskyddsdokumentation när ändringen har utförts. Vid ändringar i brandskyddet kan det vara bra att ha kontakt med räddningstjänsten. Öppnas i nytt fönster.

Ändrad användning

Om en byggnad eller en del av en byggnad tas i anspråk eller inreds för ett väsentligt annat ändamål än det byggnaden senast användes för eller erhöll bygglov för krävs det bygglov enligt plan- och bygglagen 9 kap. 2 §. Detta kan exempelvis vara om en lokal för restaurang ska ändras till kontor eller en kontorsbyggnad som görs om till bostad. Om det i en byggnad inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri krävs bygglov. Dock krävs det inte bygglov utan en anmälan för att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

Inredande av ytterligare bostad i ett enbostadshus

Att inreda en del av ett befintligt enbostadshus till en ytterligare bostad kräver anmälan enligt plan- och byggförordningen 6 kap. 5 § fjortonde punkten. Mer information om denna åtgärd finns på vår sida om attefallsregler. Öppnas i nytt fönster.

Vad gäller vid anmälan respektive bygglov

När du gör en anmälan enligt plan- och byggförordningen krävs ett startbesked innan du får påbörja åtgärden. Ett startbesked får du av miljö- och byggnämnden när du lämnat in alla handlingar som krävs för att din anmälan ska vara komplett. Vid en anmälan ska det alltid fyllas i en blankett som redovisar vilken åtgärd du har tänkt genomföra. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Anmälan ska även inehålla en kontrollplan. Öppnas i nytt fönster. Resterande handlingar som krävs för att ärendet ska vara komplett varierar beroende på vilken åtgärd som ska genomföras. För mer information om en specifik åtgärd kontakta miljö- och byggförvaltningen.

Vid åtgärder som kräver bygglov måste både bygglov och startbesked erhållas innan åtgärden påbörjas. Läs mer om bygglov på vår sida om bygglovsprocessen. Öppnas i nytt fönster.

Vid både anmälan och bygglov krävs ett slutbesked innan ändringen eller installationen får tas i bruk.

Till toppen