Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Rivningslov

Rivningslov krävs för byggnader och anläggningar som kräver bygglov vid uppförandet inom planlagt område. Utanför planlagt område krävs en anmälan.

Du måste ha rivningslov för att riva hela eller en del av en byggnad inom planlagt område. Det gäller även utanför planlagt område om områdesbestämmelserna säger det.

Det krävs inte rivningslov, om byggnaden eller byggnadsdelen får uppföras utan bygglov och det i detaljplanen eller områdesbestämmelserna inte har bestämts att det krävs rivningslov. Det krävs inte rivningslov eller anmälan för rivning av en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring.

Ansökan

Du ansöker om rivningslov på samma blankett som för bygglov. Till rivningslovet behövs en karta som visar vilken byggnad som avses och om det finns fler byggnader på fastigheten. Bifoga foton som visar byggnaden utifrån samt en rivningsplan. Rivningsplanen är ett dokument som du skapar på egen hand. Förslagsvis på ett a4.

I en del fall krävs en kontrollansvarig vid rivning. Då skapar kontrollansvarig en rivningsplan. En bedömning om det krävs en kontrollansvarig görs när er ansökan eller anmälan inkommer till miljö- och byggförvaltningen.

Nya regler

Sedan 1 augusti 2020 gäller nya regler för sortering av bygg- och rivningsavfall. De nya reglerna är en del av Sveriges lagimplementering av EU:s så kallade avfallspaket. Ändringarna återfinns i 10 kap. 5-6§§ plan och bygglagen och i 3 kap. 10 § avfallsförordningen.

I dessa framgår att utsortering av avfall ska ske vid bygg- eller rivningsplatsen av minst sex olika avfallsfraktioner. De obligatoriska fraktioner som ska utsorteras är följande:

  1. Trä
  2. Mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten
  3. Metall
  4. Glas
  5. Plast
  6. Gips

Dessa fraktioner ska sorteras vid bygg- eller rivningsplatsen och det är inte längre tillåtet att samla allt avfall i en blandad container som sedan sorteras på annan plats.

Det ska framgå av varje kontrollplan vid byggnation och rivning att dessa fraktioner ska sorteras ut. Det finns dock undantag från utsorteringskravet. Det ena undantaget har sitt stöd i Naturvårdsverkets föreskrifter om undantag från krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall (NFS 2020:7, 4 §). I detta lagrum anges bland annat att kraven inte gäller avfallsslag som utgörs av konstruktioner där ämnen eller föremål sammanfogats på ett sätt som gör att separering inte är tekniskt genomförbar med hänsyn till god praxis för avfallsinsamling, eller är förorenade på ett sätt som gör att inblandning i det övriga utsorterade avfallet försvårar eller omöjliggör den lämpligaste behandlingen enligt avfallshierarkin i 15 kap. 10 § miljöbalken.

Det andra undantagsstödet återfinns i 3 kap. 15 § avfallsförordningen som anger att dispens för utsorteringskravet kan sökas. Dispensen för utsortering kan dock enbart beviljas om de uppfyller vissa krav. Dispens kan sökas via dispensblankett under e-tjänster på Älmhults kommuns hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kravet gäller alla producenter av bygg- och rivningsavfall och således omfattas även privatpersoner som bygger eller river av lagkraven, inte enbart bygg- och rivningsföretag.”

För rivningslov krävs oftast kontrollansvarig.

Vill du veta mer om tidsfrister och handläggningstider, klicka här Öppnas i nytt fönster.

Till toppen