Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Detaljplanering

Gata med villor människor som promenerar och sjö i bakgrunden.

Vi skapar förutsättningar för kommunens utveckling bland annat genom att ta fram detaljplaner. Färdigställandet av detaljplaner genomgår en särskild process. Du som invånare kan påverka på detaljplaneförslaget under planprocessen.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan bestämmer hur marken inom ett visst område får användas och vilka byggnader eller anläggningar som får finnas där. Detaljplaner görs framförallt vid större förändringar av ett områdes markanvändning, och syftar främst till att pröva om marken är lämplig för bebyggelse. Vid framtagandet av en detaljplan vägs allmänna och enskilda intressen mot varandra.

Vad reglerar detaljplanen?

I en detaljplan redovisas utformning och användning av gator och andra allmänna platser, liksom användningssättet för kvartersmark och vattenområden. Där regleras byggnaders användningsområde, storlek, placering och utformning. Även genomförandet av planen ska vara beskrivet för bland annat tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga frågor. Planen är rättsligt bindande under genomförandetiden, vilken är mellan 5 och 15 år. Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare.

Underlag vid bygglovsansökan

I en detaljplan avgörs många frågor som rör själva byggandet och relationen mellan olika fastigheter. Detaljplaner lägger grunden till hur du får bygga och vilken typ av ändamål byggnaden får användas till.

Till toppen