D128 kv Folkparken, Maxi

D128 Folkparken 4, Maxi

antagandehandling

ICA är sedan 25 år etablerat utmed och norr om Danska vägen (väg 120), som är infart till Älmhults samhälle från norr och öster. Verksamheten har vuxit ut efterhand och företaget vill kunna bygga ut lokalerna mot väster.

Planförslaget syftar till att möjliggöra en utbyggnad för ICA (som ligger på fastigheten Folkparken 4). Detta görs genom att en del av den kommunägda fastigheten Folkparken 2, i detaljplan avsedd för samlings- och föreningslokaler, ändras till område för handelsändamål. Den byggrätt som ICA förfogar över utökas från 5700 till 6600 m2. Det område som genom fastighetsreglering tillförs ICA:s fastighet, Folkparken 4, har en yta på ca 800 m2.


Plankarta i A3PDF (pdf, 144.8 kB)


Plan- och genomförandebeskrivning, särskilt utlåtandePDF (pdf, 50.1 kB)