Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Förslag till gatukostnadsutredning för Detaljplan Blåsippan 1 m.fl.

Ett förslag till gatukostnadsutredning tillhörande Blåsippan 1 m.fl. i Älmhult finns tillgänglig för granskning mellan 29 maj - 19 juni 2019.

Kungörelse enligt PBL, plan och bygglagen, 6 kapitlet, 29 §.

Parallellt med detaljplanen för Blåsippan 1 m.fl. har kommunledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen arbetat fram ett förslag till gatukostnadsutredning.

Förslag till Detaljplan omfattar ca 48 000 m2 för kvartersmark och ca 4400 m2 för allmän platsmark och möjliggör utbyggnad av fastigheten Blåsippan 1 samt en bättre trafiklösning för ändamålet.

För att detaljplanen ska kunna genomföras måste gator, gång- och cykelvägar byggas ut. I detaljplanen är förslaget att kommunen blir ansvarig för alla allmänna platser, det vill säga gator, gång- och cykelvägar och naturmark. I ansvaret ingår utbyggnad, underhåll och drift av dessa platser.

I detaljplanen föreslås det att anslutningen till väg 120 och färdigställandet av gång- och cykelväg i Rosenstigens förlängning (söder om Blåsippan 1) finansieras genom att kommunen tar ut en gatukostnad.

Då gatukostnadsutredningen kommit fram till att fastigheten, Blåsippan 1, som genom detaljplanen får utökad byggrätt, ska stå för 100% av gatukostnaden. Så länge byggrätten inte nyttjas utfaller ingen gatukostnad.

Samråd av gatukostnadsutredningen har hållits med fastighetsägaren 2019-02-07. Allmänt samrådsmöte bedömdes inte behövas då gatukostnaden endast berör fastighetsägaren som detaljplanen avser.

Gatukostnadsutredning tillhörande detaljplan Blåsippan 1 m.fl. granskningshandling Pdf, 287.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 287.6 kB)

Kostnadsunderlag Gatukostnad Blåsippan 1 Pdf, 30.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 30.8 kB)

Synpunkter och frågor?

Granskningstiden varar mellan den 29 maj - 19 juni 2019. Senast den 19 juni 2019 vill vi ha dina synpunkter och du framför dem till e-post ks@almhult.se eller Kommunstyrelsen, Box 500, 34323 Älmhults kommun.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss!

Information om personuppgiftsbehandling

För att kunna behandla din synpunkter kommer vi att registrera den och dina personuppgifter i vårt ärendesystem. Du har enligt Dataskyddsförordningen rätt att ta del av de uppgifter som gäller dig själv i vårt register och även begära rättelse av dessa. För att läsa mer om GDPR (Dataskyddsförordningen) gå in på www.almhult.se/gdpr. Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen.


Till toppen