Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Hagahem 1 m.fl.

Ett förslag till detaljplan för Hagahem 1 m.fl. i Älmhult finns tillgängligt för granskning för berörda personer, myndigheter och organisationer. Granskningstiden pågår mellan 11 juni-9 juli 2021.

Vad är syftet med detaljplanen?

Älmhults kommun växer och det ska finnas möjlighet att bygga bostäder i olika delar av Älmhult med olika boendeformer. Området kan på sikt utvecklas till ett attraktivt bostadsområde med närhet till Älmhults centrum, kollektivtrafik, Älmhults handelsplats, förskolor och skolor, Haganäsparken samt väg 23 och väg 120. Infrastruktur i form av gator och VA finns redan utbyggt i området.

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för bostäder i form av flerfamiljshus och möjliggöra för vård- och centrumändamål samt tillfälligt vistelse (ej camping) på fastigheten Hagahem 1. Syftet är också att möjliggöra fastighetsreglering utifrån befintliga förhållanden mellan fastigheten Haganäs 3 och Älmhult 3:1. Syftet är också att möjliggöra fastighetsreglering utifrån befintliga förhållanden mellan fastigheten Haganäs 3 och Älmhult 3:1.

Var ligger planområdet?

Planområdet ligger i Älmhults centrum. Området ligger i korsningen Östra Esplanaden och Vattengatan strax öster om vattentornet. Planområdet omfattar cirka 1,7 ha.

Fastigheterna som ingår i detaljplanen är Hagahem 1 och Älmhult 3:1 som ägs av kommunen och Haganäs 3 som ägs av det Älmhultsbostäder.

Betydande miljöpåverkan MKB

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas.

Till planhandlingarna hör:

Plankarta med planbestämmelser Pdf, 601.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 601.7 kB)

Planbeskrivning med behovsbedömning Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3 MB)

Samrådsredogörelse Pdf, 419.1 kB. (Pdf, 419.1 kB)

Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult, 2018-06-19. Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.2 MB)

Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult, Icke-teknisk sammanfattning, 2018-06-19. Pdf, 349 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 349 kB)

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Hagahem 1, Älmhult, Sweco, 2021-03-31 Pdf, 1.6 MB. (Pdf, 1.6 MB)

Geoteknisk utredning inför detaljplan för Hagahem 1 m.fl., Älmhult, Sweco, Pdf, 1.1 MB. (Pdf, 1.1 MB)
2020-06-10 Pdf, 1.1 MB. (Pdf, 1.1 MB)

Trafikbullerutredning Hagahem 1, Älmhult, ÅF Infrastructure AB, 2019-02-19 Pdf, 464.1 kB. (Pdf, 464.1 kB)

Fastighetsförteckning (fastighetsförteckningen innehåller personuppgifter som inte läggs ut på internet. Denna finns att tillgå på Kommunledningsförvaltningen)

Synpunkter och frågor?

Granskningstiden varar mellan den 11 juni– 9 juli 2021. Senast den 9 juli 2021
vill vi ha dina synpunkter och du framför dem till:

ks@almhult.se
eller
Älmhults kommun, Kommunstyrelsen
Box 500
343 23 Älmhult

Även om du inte har några synpunkter får du gärna meddela detta.

Har du frågor, idéer eller tankar eller vill beställa en papperskopia är du välkommen att kontakta oss!

Planprocessen

Illustration som visar hur området kan se ut utifrån föreslagen detaljplan

Till toppen