Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Lejonet 7

Granskning: Ett förslag till detaljplan för Lejonet 7, Älmhult, Älmhults kommun är nu ute på granskning med berörda personer, myndigheter och organisationer.

Granskningstiden pågår mellan 14 september - 5 oktober 2021.

Vad är syftet med detaljplanen?

Syftet med detaljplanen är att förtäta fastigheten Lejonet 7 med fler bostäder samt att möjliggöra för centrumändamål.

Var ligger planområdet?

Planområdet består av fastigheten Lejonet 7 som är 1836 m2 och ligger i centrala Älmhult, nordost om korsningen mellan Knutsgatan och Trädgårdsgatan.

Betydande miljöpåverkan MKB

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas.

Till planhandlingarna hör:

Plankarta med planbestämmelser Pdf, 8.6 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 8.6 MB)

Planbeskrivning med behovsbedömning Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3.6 MB)

Samrådsredogörelse Pdf, 665.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 665.2 kB)

Bullerutredning Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.4 MB)

Riskutredning av transporter med farligt gods Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.2 MB)

Fastighetsförteckning (fastighetsförteckningen innehåller personuppgifter som inte läggs ut på internet. Denna finns att tillgå på Kommunledningsförvaltningen)

Synpunkter och frågor?

Granskningstiden varar mellan den 14 september – 5 oktober 2021. Senast den 5 oktober 2021 vill vi ha dina synpunkter och du framför dem till:

ks@almhult.se
eller
Älmhults kommun, Kommunstyrelsen
Box 500
343 23 Älmhult

Även om du inte har några synpunkter får du gärna meddela detta.

Har du frågor, idéer eller tankar eller vill beställa en papperskopia är du välkommen att kontakta oss!

Illustration av planområdet sett från Trädgårdsgatan

Situationsplan

Planprocessen

Till toppen