Sex kommuner i starten

Kommunkarta 1862

Från början fanns ungefär 2500 kommuner i Sverige. De sex kommuner som bildade nuvarande Älmhults kommun var: Hallaryd, Göteryd, Pjätteryd, Stenbrohult, Virestad och Härlunda. Dessa kommuner hade vuxit upp efter de förutsättningar som jordbruket gav dem. Den by som bildades fanns oftast där jordbruksmarken var bäst och mitt i byn placerades kyrkan. Runt kyrkan växte samhällsfunktionerna upp.

I praktiken var det alla människors plikt att gå till kyrkan på söndagarna. Detta ställde krav på kyrkans storlek. Under befolkningsexplosionen i slutet av 1800-talet byggdes kyrkorna om under ledning av biskop Tegnér, till så kallade "Tegnérlador". Alla de sex kommunerna, utom Härlunda, har kyrkor från denna period. Därmed kan man också utläsa något om församlingens storlek och rikedom vid denna tid. Största församlingen i kommunen var Virestad, som en gång hade cirka 5000 invånare.
 
De nya primärkommunerna fick nu en ny organisation som byggde på den gamla i socknen. Förtroendemännen valdes till sina poster på sockenstämman och utförde det mesta arbetet. De anställda var få.  Några funktioner var från början kommunala men blev så småningom statliga, exempelvis polisväsendet. Skolan har bytt huvudman flera gånger.

© Bo Bergsjö