Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Vår personalidé

Den strategiska utvecklingsplanen är kommunens huvudsakliga styrande dokument. I planen finns det två fokusområden; ekonomi och medarbetare. Nedan följer kommunens idé om fokusområdet medarbetare hämtat från den strategiska utvecklingsplanen.

Uppdrag

Alla medarbetare i kommunen arbetar på uppdrag av kommunmedborgarna och det är för dem den kommunala förvaltningen finns till och ska ge god service.

Organisatoriska enheter, chefer och medarbetare ska ha tydliga uppdrag med koppling till kommunens mål. Chefer har ett ansvar för att synliggöra sammanhang och den röda tråden från kommunens övergripande mål, via övriga målkomplex till den enskilde medarbetarens uppdrag. Ansvar och befogenheter ska följas åt.

Det är viktigt att arbeta för identitetsskapande och tillhörighet för att skapa vi-känsla i hela den kommunala förvaltningen. Alla ska känna sig anställda i Älmhults kommun och ej bara på den enskilda arbetsplatsen. Det är viktigt att alla anställda är goda representanter för Älmhults kommun och att chefer på olika nivåer är föredömen för sina medarbetare.

Förmåga

Organisationen och dess medarbetare ska via utbildning, yrkesskicklighet, rekrytering och ständig utveckling av medarbetare och arbetsmetoder ha en god förmåga att utföra de uppdrag som givits.

Såväl det goda ledarskapet som det goda medarbetarskapet är avgörande för kommunens framgång.

Med resultatfokus ska verksamheten sträva efter ständiga förbättringar av arbetssätt, metoder och processer.

Goda exempel ska lyftas fram och synliggöras.

Chefer och medarbetare måste ha kännedom om och förståelse för mål, kvalitetskrav och ekonomiska förutsättningar för verksamheten. Chefer har ett ansvar att på enklaste vis delge medarbetarna aktuell ekonomisk status för den egna enheten.

Förhållningssätt

Förvaltningen ska utifrån kommunens värdegrund arbeta med medborgaren i fokus. Varje medarbetare ska känna till och ”leva kommunens värdegrund”. En viktig framgångsfaktor är att varje medarbetare i organisationen vill varandras framgång. Samtidigt som det är viktigt med kreativitet, flexibilitet och förändringsvilja är det ibland viktigt med uthållighet.

Såväl ledarskap som medarbetarskap ska präglas av ett professionellt förhållningssätt, ett gott bemötande, tillgänglighet, engagemang och öppenhet.

Attraktiv arbetsgivare

Älmhults kommun eftersträvar att vara och uppfattas som en god arbetsgivare. En arbetsplats där alla trivs och ser fram emot att gå till jobbet.

För att uppfattas som en god arbetsgivare är det viktigt med ett bra samspel mellan politik och förvaltning samt mellan chefer och medarbetare, ett tillåtande klimat och ständig utveckling på alla nivåer i organisationen. Det ska finnas möjlighet till interna karriärmöjligheter och erbjudas attraktiv friskvård. En flexibel syn på när, var och hur arbetet utförs kan underlätta att kombinera ett krävande arbetsliv med familj och privatliv.

Lönebildningen ska uppfattas som begriplig och understödja måluppfyllelse och goda prestationer. Andra förmåner än lön kan erbjudas de anställda.

Alla kommunens arbetsplatser ska präglas av jämställdhet och mångfald. Personalstyrkan bör så långt möjligt spegla övriga samhället.

Till toppen