Hoppa direkt till innehållet

Kommunstyrelsen - tekniska förvaltningen

Information om behandling av personuppgifter inom tekniska förvaltningens verksamhetsområde

Enligt dataskyddsförordningen är kommunstyrelsen, i egenskap av ansvarig nämnd för tekniska förvaltningen, ansvarig för hantering av personuppgifter inom tekniska förvaltningens verksamhetsområden:

 • Vatten- och avlopp
 • Gata och Park
 • Renhållning samt slamtömning av enskilda avloppsanläggningar
 • Kommunala fastigheter
 • Exploatering, arrendeärenden, upplåtelse samt försäljning av mark och tomter.
 • Kost till kommunala verksamheter och dess kunder
 • Räddningstjänst

Kommunstyrelsens verksamheter får bara använda personuppgifter som är nödvändiga för den särskilda så kallade ”behandlingen”. För varje typ av personuppgiftsbehandling finns ett register som redovisar vilka uppgifter som samlas in, ändamålet med behandlingen, hur uppgifterna behandlas, vilket lagstöd/rättighet nämnden har för behandlingen, hur länge personuppgifterna sparas eller när de tas bort med mera.

Kommunstyrelsen är skyldig att informera dig som är registrerad om bland annat varför, hur och med vilket lagstöd som dina uppgifter används.

De register som används inom verksamhetsområdena innehåller uppgifter som till exempel personnummer, adress, telefon.

Exempel på register:

 • Felanmälningar gator, vägar, kommunala fastigheter och anläggningar.
 • Administration av kund- och abonnentärenden inom VA, renhållning och slamtömning.
 • Räddningstjänstens myndighetsutövning t ex insats, tillsyn- och tillståndshandläggning.
 • Försäljning, arrende och upplåtelse av kommunal mark eller tomter.
 • Tillhandahållande av kost till individer inom barnomsorg, skolverksamhet samt äldreomsorg.