Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut som kommunen har fattat, kan du klaga på beslutet. Det kallas för att överklaga. Det finns två sätt att klaga på kommunens beslut, det är laglighetsprövning och överklagande enligt förvaltningslagen.

Laglighetsprövning

Kommunfullmäktiges och nämndernas beslut kan i de flesta fall överklagas genom laglighetsprövning. En laglighetsprövning kan göras för att undersöka om ett beslut tillkommit på rätt sätt. Om kommunen till exempel har tagit ett beslut inom ett område där kommunen inte har befogenhet att göra det, tagit ett beslut som strider mot lagen, eller om kommunfullmäktige eller nämnden på annat sätt har överskridit sina befogenheter, kan beslutet upphävas.

Alla kommunmedlemmar har rätt att få lagligheten i kommunens beslut prövad genom att överklaga det hos förvaltningsrätten. Du är medlem i en kommun om du är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen, eller är taxerad till kommunalskatt där.

Ett överklagande måste lämnas in skriftligen till förvaltningsrätten senast tre veckor efter det att kommunen via sin anslagstavla meddelat att ett protokoll över beslutet justerats.

Förvaltningsrätten prövar om beslutet är lagenligt, det vill säga om innehållet strider mot svensk lag eller mot EU:s bestämmelser.Förvaltningsrätten prövar också om beslutet har tillkommit på ett korrekt sätt. Däremot prövas inte beslutets lämplighet. Beslutet kan därför upphävas, men inte ändras.

Laglighetsprövning kallas även kommunbesvär. Läs mer om laglighetsprövning i 13 kap. kommunallagen: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kommunallag-2017725_sfs-2017-725 Länk till annan webbplats.

Överklagande enligt förvaltningslagen (förvaltningsbesvär)

Förvaltningsbesvär kan bara användas för att överklaga beslut som du berörs av. Beslutet måste ha gått emot dig för att du ska kunna överklaga.

Vid förvaltningsbesvär görs en fullständig prövning av beslutet. Det betyder att man inte bara ser till lagligheten i det överklagade beslutet, utan även om beslutet är lämpligt. Ett beslut kan därför inte bara upphävas utan också ändras och ersättas med ett nytt beslut.

Beslut om byggnadslov, ekonomiskt bistånd och dispens från kommunal sophämtning är exempel på beslut som kan överklagas med förvaltningsbesvär.

Ett överklagande genom förvaltningsbesvär ska lämnas till den nämnd som fattat beslutet inom tre veckor från det att du som berörs av beslutet har fått ta del av det. Överklagandet ska lämnas till kommunen. Den som fattat beslutet (nämnden eller den som nämnden har utsett att fatta beslutet) avgör först om beslutet ska ändras. Om beslutsfattaren väljer att inte ändra beslutet, skickas ärendet vidare till den domstol som enligt lagen ska avgöra frågan. Om beslutet även då går emot den som överklagar, finns möjlighet till ytterligare prövning. Kommunen är skyldig att hjälpa till med detta, om önskemål finns.

Mer information om överklagande finns i Förvaltningslagen, §§ 40-49 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Till toppen