Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Sköt om din avloppsanläggning

En avloppsanläggning kräver skötsel för att fungera tillfredsställande. Genom en god skötsel kan du förlänga anläggningens livslängd. Här hittar du några tips.

Upprätta och följ en skötselplan

Vid ansökan om ny avloppsanläggning ska en skötselplan numera redovisas innan tillstånd ges. Har du en äldre avloppsanläggning kan du frivilligt upprätta en skötselplan. Du kan förlänga anläggningens livslängd genom att regelbundet sköta den och ha koll på den. Här finns exempel för infiltration och biomoduler Pdf, 101.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 101.6 kB) samt markbädd. Pdf, 103.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 103.3 kB)

Välj miljömärkt

Reningen i en avloppsanläggningen sker till stor del med hjälp av naturliga bakterier. Det är därför viktigt att anläggningen inte tillförs sådana ämnen som skadar dessa bakterier, till exempel lösningsmedel, avfettningsmedel, läkemedel, starka syror, lut och produkter som innehåller klor. Om bakterierna slås ut blir reningen dålig och föroreningar transporteras lätt vidare och kan förorena dricksvatten eller miljön i övrigt.
 
Ett ämne i avloppsvattnet som ger en stor miljöpåverkan är fosfor. Mycket av denna fosfor kommer från tvätt- disk- och rengöringsmedel. Sedan 1 september 2008 får inte tvättmedel innehållande fosfater säljas i butikerna.

Välj alltid miljömärkta tvätt-, disk- och rengöringsmedel och var noga med att dosera rätt. 

Regelbunden tömning av slamavskiljare 

Slamavskiljarens funktion är att avskilja de grövre partiklarna och fungera som ett säkerhetssteg så att inte efterföljande reningssteg slammas igen. Allt som spolas ner i avloppet samlas i slamavskiljaren. I den första kammaren hamnar allt slam som kommer från huset. Vattnet trycks sedan in i andra kammaren och dit kan även lite slam följa med. När vattnet till sist hamnar i tredje kammaren bör det vara så gott som fritt från slam, eftersom det är detta vatten som ska gå ut i infiltrationen. Slamavskiljaren ska därför tömmas regelbundet, oftast en gång per år.

Om det inte bor mer än två personer i en permanentbostad eller om avloppet tillhör ett fritidshus kan man ansöka om förlängt slamtömningsintervall, se gul ruta till höger. Miljö- och byggnämnden godkänner tömning upp till vart femte år och tillståndet varar i max 10 år innan tömningsintervallet återgår till varje år.
 
Vid tillfälliga överbelastningar kan en extra slamsugning bli nödvändig. Om slamavskiljaren överbelastas regelbundet, krävs en slamavskiljare med större volym.

Kontrollera att locket är helt och ligger ordentligt på.
 
Vattennivån i slamavskiljaren ska ligga i nivå med utloppsröret. Tredje och sista kammaren sFlytslammet får inte ha blivit så tjockt att det växer över inloppet eller att vattnet som kommer in samlas ovanpå.

Om du har frågor om din tömning, kontakta det kommunala avfallsbolaget SSAM. Länk till annan webbplats.

Fungerande T-rör 

Ett vanligt fel, speciellt i äldre slamavskiljare, är att röret vid brunnens utlopp (T-röret) går sönder och ibland till och med ramlar ner. Det är viktigt att röret sitter där det ska, som en sista spärr, eftersom dess uppgift är att förhindra slam från att följa med till efterföljande reningsteg.

Infiltration eller markbädd 

I infiltrationsanläggningar och markbäddar ska lika mycket avloppsvatten fördelas till alla spridningsledningar. Överbelastning av en del av anläggningen ger ett sämre reningsresultat och förkortar anläggningens livslängd. Av samma anledning ska det därför finnas lika många utlopp i fördelningsbrunnen som det finns spridningsledningar, det vill säga inga förgreningar av spridningsledningar i bädden.
 
Om det finns slam eller beläggningar i fördelningsbrunnen ska detta samlas upp. Spola sedan rent och kontrollera oftare. Partiklar som lossnar kan annars föras in i spridningsledningar och sätta igen hålen.
 
Vattennivån i fördelningsbrunnen ska inte ligga över utloppsrören. Då fungerar inte bädden som den ska.
 
Luftningsrören bör vara försedda med huvar (som inte hindrar luftningen), för att förhindra löv och skräp från att komma ner i spridningsledningarna. Om luftningsrören innehåller jord, slam eller liknande måste rören spolas rena.
 
För ner en mätsticka i luftningsrören för att kontrollera om det står vatten i spridningsledningarna. Detta kan bero på:

  • För hög vatten- eller föroreningsbelastning. Belastningen bör då minskas eller anläggningen byggas ut.
  • Igensatta hål i spridningsledningarna, vilket eventuellt kan åtgärdas genom spolning av spridningsledningarna via luftningsrören.
  • En hög grundvattennivå, vilket i vissa fall kan åtgärdas med dränering uppströms anläggningen. Dräneringen innebär som regel markavvattning, vilket är tillståndspliktigt hos Länsstyrelsen.
  • Olämpliga markförhållandena och en ny anläggning kan bli nödvändig.

Observera att några av dessa åtgärder är tillstånds- eller anmälningspliktiga. Kontakta miljö- och byggförvaltningen innan åtgärder vidtas. Marken ovanför spridningsledningarna ska vara så orörd som möjligt och inte belastas av fordon. Den bör inte heller vara bevuxen av träd eller buskar, vars rötter kan skada anläggningen.

Minireningsverk 

För minireningsverk eller andra tekniskt avancerade lösningar, krävs som regel någon form av serviceavtal, med ett till två besök per år samt vid eventuellt driftstopp. Vid servicen sker bland annat påfyllning av fällningskemikalier. Det är väldigt viktigt att kemikalier doseras rätt.
 
För minireningsverk med biologisk rening är bakterierna beroende av kontinuerlig tillförsel av näring. Om avloppsvatten inte tillförs under en längre tid kan bakterierna slås ut. Detta innebär att reningen av avloppsvattnet inte fungerar optimalt under den första tiden som anläggningen åter används. Leverantören av verket kan ge upplysningar om hur problemet åtgärdas.

Sluten tank

En urintank där urinen tas om hand och sprids på ett sätt som gör att kretslopp av näringsämnen uppstår är en bra lösning ur miljösynpunkt. En sluten tank som istället måste tömmas och transporteras till ett kommunalt reningsverk, medför många onödiga transporter. Eftersom en sluten tank fylls ganska snabbt är detta avloppssystem även dyrt i drift. Att byta ut sin toalett mot en snålspolande eller en vacuumtoalett kan göra stor skillnad. Läs mer på Avloppsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I de fall tanken har snabbkoppling, kan tömningspersonalen inte se om det sitter slam på väggarna i tanken. Det är bra om mansluckan går att öppna, så att du kan ha kontroll på hur mycket slam som finns i tanken. Tillsammans med snabbkopplingen finns ett sugrör som går ner i tanken. Dessa rör slits med åren och kan lossna med påföljd att de glappar, glider eller går av. Om röret dessutom inte når ända till botten av tanken får slamtömningspersonalen falsk indikation på att tanken är tom efter tömning.

Till toppen