Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Egenkontroll för fastighetsägare

En god egenkontroll tjänar alla på. Du som fastighetsägare får bättre kontroll över din verksamhet, samtidigt som riskerna för påverkan på miljön och människors hälsa minskar.

Vad är egenkontroll?

Egenkontroll är ett verktyg som ger dig en samlad överblick över hur din verksamhet påverkar miljön och människors hälsa. Det handlar om att ta fram de rutiner för verksamheten som behövs för att leva upp till lagstiftningens krav och hänsyn till hälsa och miljö. Goda rutiner gör att du kan upptäcka fel och brister tidigt, innan skadan har hunnit inträffa.

Vem måste ha egenkontroll?

Miljöbalken säger att alla som har en verksamhet ska planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga besvär för människors hälsa eller miljön.

Det finns dessutom klara fördelar för dig som fastighetsägare att ha en god egenkontroll. En välskött fastighet har ett högre ekonomiskt värde. En fastighet där människor mår bra och trivs är också en fastighet där hyresgäster stannar kvar och där slitaget och underhållsbehovet ofta minskar.  

Ditt ansvar som fastighetsägare 

De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens andra kapitel gäller för alla i samhället. Ditt fastighetsägaransvar innebär följande:

Kunskapskravet

Du måste ha tillräcklig kunskap om fastighetens påverkan på hälsa och miljö för att kunna minska riskerna för skador.

Omvänd bevisbörda

Miljö- och byggförvaltningen kan med stöd av miljöbalken kräva att du som fastighetsägare bekostar de undersökningar som bedöms vara nödvändiga i ett ärende. Dels för att klarlägga om det finns risker för hälsa eller miljön, dels för att uppfylla de riktlinjer som gäller. Detta görs med hjälp av den så kallade omvända bevisbördan, vilket innebär att det är du som fastighetsägare som har ansvaret att bevisa att reglerna i miljöbalken följs.

Krav på hushållning med resurser

Miljöbalken innehåller krav på hushållning med resurser och minimering av miljöpåverkan. Exempel på detta är att:

  • se över fastighetens fläktar och kylaggregat
  • kontrollera vad som kan göras för att minimera energiförbrukningen och användningen av miljöfarliga kemikalier i underhållet av fastigheten.

Miljö- och byggförvaltningens roll  

Miljö- och byggförvaltningen tar ut en tillsynsavgift för handläggning av klagomål om besvär eller risk för besvär för människors hälsa. Denna avgift tas ut som en timavgift för all handläggning i ärendet: från det att vi tar emot klagomålet tills ärendet kan avslutas. Avgiften tas bara ut för befogade klagomål.

Fungerar din egenkontroll som den ska så sparar ni alltså pengar. En väl genomförd egenkontroll minskar nämligen miljö- och byggförvaltningens handläggningstid och därmed också din tillsynsavgift. Eller ännu bättre för såväl dig och boende som för oss: det finns inga klagomål att utreda.

Till toppen