Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Lokala hälsoskyddsföreskrifter

Kommunfullmäktige har antagit lokala hälsoskyddsföreskrifter som gäller från och med den 1 april 2010.

Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Älmhults kommun

Inledande bestämmelser

§ 1

Älmhults lokala hälsoskyddsföreskrifter gäller inom område med detaljplan och områden som framgår av kartbilaga 1, 2 och 3.

Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Miljö- och byggnämnden är ansvarig nämnd enligt dessa lokala föreskrifter.
 

Djurhållning

§ 2

Det krävs tillstånd av miljö- och byggnämnden för att hålla:

  1. nötkreatur, häst, get, får, eller svin
  2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
    Ett sådant tillstånd får förenas med särskilda villkor.

Tomgångskörning

§ 3

En förbränningsmotor i stillastående fordon får hållas igång i högst en minut. Det gäller inte:

  1. om fordonet står stilla på grund av trafikförhållanden, till exempel i trafikkö.
  2. om motorn hålls igång för att driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning.

Spridning av gödsel

§ 4

Vid spridning av gödsel och slam inom område där föreskrifterna gäller och inom ett område av 100 meter intill detta gäller att tidpunkten för spridning ska anpassas till sådana väder- och vindförhållande som minskar risken för olägenhet.

Nedmyllning skall ske i omedelbar anslutning till spridningen. Detta gäller inte spridning av flytgödsel i växande gröda med bandspridningsteknik eller annan liknande teknik som innebär att gödseln direkt placeras på marken under växttäcket.

Skydd av enskilda och kommunala yt- och grundvattentäkter

§ 5

Den som avser anordna ett upplag av petroleum, olje- eller tjärprodukter, fenoler, lösningsmedel, vägsalt, bekämpningsmedel, växtnäringsämnen eller liknande produkter som kan förorena yt- eller grundvattentäkt ska anmäla detta till miljö- och byggnämnden innan verksamheten påbörjas.
Anmälan krävs inte om anmälnings- eller tillståndsplikt föreligger enligt annan lagstiftning. Anmälan krävs inte heller om verksamheten enbart avser husbehov.

§ 6

Tvätt av motorfordon och maskiner får inte ske på hårdgjorda ytor som anslutits till dagvatten och inte heller på plats där avrinning sker direkt till sjöar eller vattendrag.

Camping

§ 7

Vid sjön Möckeln och utmed kanotleden i Helge å i Älmhults kommun får camping i betydande omfattning enbart ske på särskilt iordningsställda övernattningsplatser enligt bilaga 4.

Eldning

§ 8

Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom detaljplanerat område är förbjuden under tiden 1 maj till 30 september. Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter. Det är aldrig tillåtet att elda annat avfall än trädgårdsavfall.

För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska vara torrt. Pannan får endast eldas med det bränsle som pannan enligt tillverkaren är avsedd för. Saknas sådan anvisning får bränslet endast bestå av rent trä.

Ansökan och anmälan

§ 9

En ansökan eller anmälan till miljö- och byggnämnden ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma det objekt som ansökan/anmälan avser.

Straffbestämmelser

§ 10

I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff.

Dispens

§ 11

Miljö- och byggnämnden får medge dispens från dessa föreskrifter om det är uppenbart att risk för olägenheter inte föreligger ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.

Avgifter

§ 12

Miljö- och byggnämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd eller dispens, för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter. Avgift tas ut enligt den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige antagit.
 
Älmhults kommun lokala hälsoskyddsföreskrifter antogs av kommunfullmäktige 2010-02-22, § 28. Föreskrifterna träder i kraft 2010-04-01.
 
Föreskrifterna meddelas med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 §§ miljöbalken (1998:808) samt 13, 17, 39-40 och 42-44 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 14 kap. 20 § miljöbalken.

Till toppen