Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Miljö- och klimatarbete

Kommunen genomför kontinuerligt en rad olika åtgärder och projekt för att bidra till målen i Miljöplan 2030. På länken nedan finns årliga sammanställning över miljöarbetet samt en uppföljning av mätbara miljömål. Sammanställningarna är en del av årsredovisningen.

Miljöbokslut 2020 Pdf, 3.2 MB. (Pdf, 3.2 MB)

Miljöbokslut 2019 Pdf, 10.4 MB. (Pdf, 10.4 MB)

Det vi gör idag påverkar hur världen ser ut i morgon

Vi står idag inför stora miljö- och klimatutmaningar, både i världen och här i Älmhult. För att klara av dem behöver vi hjälpas åt. Hur vi agerar idag har betydelse för hela vär omvärld och kommer att påverka kommande generationers möjlighet till ett gott liv. Därför måste vi förvalta vår miljö med sunt förnuft och skapa förutsättningar för kloka beslut framöver.

Miljöplan 2030

Kommunfullmäktige antog i april 2018 kommunens första miljöplan. Miljöplanen innehåller mål och riktlinjer för att bli en hållbar kommun. Läs mer här.

På gång 2021

Projekt Rädda bina

Syftet med projektet är att arbeta med kunskapsspridning och inventering för att skapa intresse och förutsättningar för ökad biologisk mångfald på kommunala grönytor och i privata trädgårdar. Genom kunskapsspridning till externa aktörer och parkförvaltning förmedlas såväl kunskaper kring nyttan med ökad biologisk mångfald som metoder för att ställa om till ängsytor.

En inventering av kommunala grönytor ger en samlad bild över värden och markförhållandena på olika platser. Underlaget används sedan för att ställa om fler ytor till ängsbruk och för att bestämma lämpliga åtgärder och skötsel för olika områden.

Läs mer på www.almhult.se/raddabina.

På väg mot ett Småland utan avfall

Kommunens nya Avfallsplan antogs politiskt under 2020. Under 2021-2022 kommer fokus att vara exempelvis ökad källsortering i kommunens verskamheter och utomhus, nedskräpning, avfallsminimering och matsvinn. Läs mer om Avfallsplanen på SSAM. Länk till annan webbplats.

Beslut av Cykelplan

Kommunen arbetar kontinuerligt med att förbättra och skapa nya cykelvägar. För att få en gemensam bild över vad vi ska uppnå har kommunen tagit fram en cykelplan. Syftet är att få en gemensam målbild för det cykelfrämjande arbetet, samt en plan för vilka åtgärder som behöver genomföras för att nå dit.

Planen innehåller både fysiska och mjuka åtgärder (beteendefrågor). Cykelplanen ska tydliggöra kommunens prioriteringar och säkerställa att arbetet med cykelfrågor pågår regelbundet och med en långsiktighet. Cykelplanen ska följas upp och utvärderas kontinuerligt för att förbättras som beslutsunderlag och visa att kommunen är på väg att nå sina mål.

Informationskampanj Solceller

Kommunens energirådgivare deltar i ett nationellt projekt för att informera villaägare, företag och organisationer om solceller. Projektet utförs på uppdrag av Energimyndigheten och ingår i en större satsning på att stärka den kommunala energi- och klimatrådgivningen.

Kemikaliesmart förskola

Kemikalier finns överallt omkring oss och många av dessa kan vara skadliga för människor och miljö. Eftersom barn är mer känsliga för farliga kemikalier än vuxna prioriteras arbetet med att minska exponeringen för farliga kemikalier i kommunens förskolor.

Naturvårdsplan

Kommunens första Naturvårdsplan kommer beslutas politiskt under våren 2021. Syftet är att kartlägga de höga naturvärden som finns i kommunen för att bättre kunna arbeta strategiskt med att ta tillvara och utveckla dessa värden. Planen ska möjliggöra för kommunens övergripande arbete och planering kring naturvårds- och friluftsfrågor och åtgärder som syftar till att nå de nationellt fastställda miljökvalitetsmålen. Naturvårdsplanen ska fungera som ett komplement till framtagen översiktsplan för Älmhults och fungera som underlag för samhällsplanering och ställningstaganden i såväl det övergripande planeringsarbetet som i enskilda ärenden. Plan ska även innehålla förslag på åtgärder.

Kommunen har fått LONA-stöd från Länsstyrelsen för detta arbete. Politiskt beslut under 2021.

Utveckling av Södra Möckeln

Kommunens ambition är att utveckla Älmhults närhet till sjön Möckeln, då området har stor potential att bli ett centralt och välbesökt friluftsområde med stigar och upplevelser.

Läs mer om Södra Möckeln

Förstudie vandringsled Östra Möckeln

Under 2019-2020 togs en förstudie tas fram kring en vandringsled som ska knyta ihop vacker natur och fina vyer med ett rikt djur- och växtliv. Området det handlar om är mellan Stenbrohult, Möckelsnäs, Höö och Diö och går under arbetsnamnet Östra Möckeln.

Älmhults kommun har initierat projektet med ambitionen att en led ska möjliggöra för besöksnäringen att utveckla nya upplevelseprodukter. Samtidigt skulle leden tillgängliggöra ett av kommunens vackraste områden även för oss smålänningar och öka intresset för, och kunskapen om, den småländska naturen.

Läs mer om förstudie vandringsled Östra Möckeln Länk till annan webbplats.

Tidigare års miljöarbete

Miljöarbete under 2019

Miljöspanarna

Miljöspanarna är ett miljöprojekt för Älmhults alla grundskolor. Genom att samlas kring ett gemensamt tema får vi ökad kraft och fokus för olika miljöfrågor.

Uppdrag under 2019 var att spana på matsvinn! Läs mer om miljöspanarna här.

Blendas backe - en ätbar park

Under 2018-2019 pågår ett utvecklingsarbete med en av Älmhults parker, Blendas backe. Parken ska utvecklas till en ätbar park genom att kompletteras med ätbara träd, buskar och perenner. Detta kommer att bidra till biologisk mångfald, sociala möten, lek, rofylldhet och kunskap kring ätbara växter.

Miljöarbete under 2018

Riktlinjer för kommunens fordon

Kommunen tog fram nya riktlinjer för personbilar och lastbilar.

Fordonsriktlinjerna syftar till att styra mot:

  • 100 procent fossilbränslefri fordonsflotta 2025.
  • Kostnadseffektivt användande av kommunens fordon.
  • God tillgänglighet till fordon med hög standard for bra trafiksäkerhet och arbetsmiljö.

Föreläsning för föräldrar den 23 januari 2018

Föräldraskap är en berg-och-dalbana mellan glädje och oro. Hur skyddar man barnen bäst från cancerframkallande, allergiframkallande och hormonstörande ämnen? Therese Birath från Kemikalieklok gick igenom hur du på ett enkelt sätt kan minska barnens exponering för farliga kemikalier utan att behöva bli kemikalieexpert.

Miljöarbete under 2017

Hållbarhetsvecka 2017

Kommunen arrangerade en hållbarhetsvecka i april 2017.

Se film från veckan med axplock av aktiviteter

Miljömålslöften

Den 31 januari 2017 undertecknade Älmhults kommun miljömålslöften med Länsstyrelsen för 2017-2020. Läs mer om Älmhults löften och åtaganden här:

Älmhults fem miljömålslöften Länk till annan webbplats.

Belysningsutmaningen

Under 2017 deltog kommunen i Belysningsutmaningen, ett projekt genom Energimyndigheten. Bostadsrättsföreningar erbjöds att kostnadsfritt delta i projektet och få hjälp av kommunens energi- och klimatrådgivare. Projektet var en del av den nationella kraftsamlingen belysningsutmaningen, läs mer nedan, för att öka andelen energieffektiva belysningslösningar i samhället.

Läs mer om belysningsutmaningen

Solenergi på Haganässkolan

Under 2016 - 2017 installerades ett antal olika solenergilösningar på Haganässkolans tak. I detta första steg kommer det att installeras solceller, PV hybrid solcellsmoduler (koncentrerad solenergi, värme och el) samt CSP Hybrider (koncentrerad solenergi, värme och el). Solcellerna ska vara utförda med kristallina kiselceller samt CIS tunnfilm. Det finns även plats till vakuumrör och varmluftsolfångare för att de ska kunna monteras vid ett senare tillfälle. Solenergilösningarna ska även kopplas ihop med ett utbildningspaket för skolan.

Sveriges största passivhusskola

Älmhults kommun färdigställde under 2017 Sveriges största passivhusskola, Elmeskolan i Hagabo. Skolan är cirka 10 000 m² och är byggd enligt passivhusnormer för att certifieras. Byggnationen startade under april 2016 och hela projektet beräknas var klart under hösten 2017.

Ett passivhus är en mycket tät och välisolerad byggnad som till stor del passivt värms upp av solen, kroppsvärme, och spillvärme från elektronisk utrustning. ­Köldbryggor minimeras och tillskottsvärmen kommer från solceller och bergvärme. Grundkravet är att byggnaden inte får göra av med mer värme än 15 kWh/m2 och år.

Regnträdgårdar på Norra Esplanaden

Den nya Norra Esplanaden färidgställdes under 2017 med en smalare körbana och fler gröna inslag i gatumiljön. En smalare körbana uppmuntrar till lägre hastigheter. Regnträdgårdar finns längs med gatan för att bidra till biologisk mångfald, samla upp och rena regnvatten och bidra till en vackert inslag i gatumiljön.

Föreläsning om solenergi den 3 oktober 2017

Till toppen