Mera liv i trädgården

Information om tävling 2018.

För att uppmärksamma trädgårdars betydelse i stadsbilden och för miljön utlyser Älmhults kommun en trädgårdstävling, välkommen att delta!

Varför en trädgårdstävling?

Vi människor är helt beroende av naturen så väl i samhällen som på landet. Ekosystemtjänster är naturens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande. Det kan handla om ekosystemtjänster såväl i staden, våra tätorter som i odlingslandskapet och i skogen. Din och min trädgård är en viktig del för att få välfungerande ekosystemtjänster.

För att uppmärksamma detta så anordnar Älmhults kommun en trädgårdstävling: ”Mer liv i trädgården”. Det handlar inte om en traditionell trädgårdstävling där den vackraste trädgården ska koras utan om trädgårdar som bidrar till ett hållbart samhälle.

Vad är ekosystemtjänster i trädgården?

Klimatanpassning
Grönytor, dammar och växtlighet renar regn- och smältvatten. Ytorna kan även minska vattenmängden och jämna ut flödet vid kraftiga regn. Här spelar våra trädgårdar en viktig roll.

Biologisk mångfald
En variation av grönytor ger olika livsmiljöer för växter och djur och främjar biologisk mångfald. Sammanhängande grönytor mellan trädgårdar, grönområden och det omgivande natur- och kulturlandskapet är viktigt för att växter och djur ska kunna spridas. En rik och varierad trädgård är viktig för våra pollinatörer såsom humlor, solitärbin och honungsbin. Även skapa bra miljöer för naturliga fiender mot skadegörare är viktigt. Dessa naturliga skadegörare kan vara många olika organismer såsom insekter, kräl- och groddjur och fåglar och däggdjur.

Skugga och ren luft
Träd och buskar skuggar, ökar luftfuktigheten och ändrar luftströmmar. Det ger ett behagligare lokalklimat. Små partiklar fastnar på växtligheten och bidrar till en renare luft.

Hälsa och välbefinnande
Våra trädgårdar stimulerar till lek, motion och utevistelse.

Närodlat
I våra trädgårdar kan vi odla livsmedel såsom grönsaker, frukter och bär. Det är inte bara i våra trädgårdar som vi kan odla utan även i lägenhetsområden, på arbetsplatser och på andra gröna ytor. Det organiska avfallet kan komposteras och bli till jordförbättring.

Om trädgårdstävlingen

Det är inte den finaste, vackraste eller mest påkostade trädgården som den här tävlingen handlar om utan om den trädgård som bidrar till våra ekosystemtjänster. De områden som vi tar med i bedömningen är:

  • Klimatanpassning
  • Biologisk mångfald
  • Skugga och ren luft
  • Hälsa och välbefinnande
  • Närodlat

Det kan handla om en bra helhet eller en speciell insats. Det har ingen betydelse när det är utfört.

Kontakt

Du är välkommen att höra av dig till oss!

Johanna Kihlström, planarkitekt, e-post johanna.kihlstrom@almhult.se,
Cecilia Axelsson, miljöstrateg, e-post cecilia.axelsson@almhult.se eller
Henrik Johansson, stadsarkitekt, e-post henrik.johansson@almhult.se.