Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Utveckling av Södra Möckeln

Södra Möckeln, dvs. Bökhult och omgivande naturområden, är några av Älmhults vackraste områden med höga kulturvärden och en hög biologisk mångfald. Området har en stor potential att bli ett centralt och ännu mer välbesökt friluftsområde med upplevelser, rekreationsmöjligheter och ökad närhet till sjön Möckeln.

Under 2019-2020 togs ett förslag fram för utveckling av området. Syftet är att öka rekreation, tillgänglighet, upplevelser och lek. I juni 2020 visades två temporära konstverk upp i området.

De två temporära konstverken Pdf, 1.6 MB. (Pdf, 1.6 MB)

Flera bilder från området kring södra Möckeln. skog, sjöar mäniskor

Södra Möckeln idag

Nuläget

Bökhult är idag ett tätortsnära område med odlingslandskap och lövskog med höga naturvärden. Området innehåller idag några större stigar som är omgärdade av smålandsstaket och betesmarker med en historik av beteshävd med hästar och får. Kontakten med sjön kan på många ställen bli mycket bättre. Näset är ett blandskogsområde öster om Bökhult. Hökhult är ett nytt naturreservat med lövskog och betesmarker väster om Bökhult. Den gröna ryggraden är åsen med olika naturtyper från IKEA/centrala Älmhult till Bökhults ängar och hagmarker.

Varför vill vi utveckla området?

Det övergripande syftet är att öka antalet ekosystemtjänster genom att utveckla natur, friluftsliv och kultur. Målet är att skapa en länk mellan centrum och sjön Möckeln samt att skapa ett större sammanhängande friluftsområde. Målet är även att skapa flöde, dynamik och nyfikenhet i området genom att låta historiska lager möta framtid genom samtid, visa på ekologiska system för att öka kunskap om ekologi samt ge människor som rör sig i området olika former av upplevelser.

Utveckling av området ska leda till:

  • Ökade rekreationsmöjligheter genom en variation av aktiviteter och funktioner, bland annat anlagda stigar genom områdets varierade och rika natur. Området ska uppmuntra till fysisk aktivitet vilket i förlängningen bidrar till en stärkt folkhälsa för kommuninvånarna.
  • Ökad kunskap, förståelse och intresse för områdets historia, ekosystemtjänster, natur- och kulturmiljöer bland såväl kommuninvånare som turister.
  • Ökad biologisk mångfald och bevarande av befintligt kulturlandskap.
Flera bilder från området kring södra Möckeln. Vatten, ängar och skog under hösten

Södra Möckeln idag

Hur kan området utvecklas?

För att skapa ett större sammanhängande friluftsområde är målet är att koppla ihop de fyra naturområdena Bökhult, Näset, Hökhult och gröna ryggraden. Området har delats in i följande etapper: Sjönära området, Ängarna, Gröna ryggraden, Näset och Länk till naturreservat. Se karta nedan.

I det Sjönära området kan närheten till sjön ökas genom exempelvis broar, bryggor eller spänger. I Ängarna, det centrala området, kan möjligheten att röra sig över ängar och betesmarker ökas genom exempelvis fler stigar och spänger. Gröna ryggraden är åsen från Ängarna till IKEA museum. Åsen består av olika naturtyper och skulle kunna skapa ett naturligt stråk och länk in i området och till sjön Möckeln, med en entré i närheten av STENA/IKEA. Denna del kan också utvecklas genom att anlägga fler stigar för att röra sig på ryggraden samt till väster om ryggraden. I nordväst ligger naturreservatet Hökhult, som idag saknar koppling till resten av området. I området Näset finns också möjligheter att öppna upp och skapa tydligare koppling till resten av området.

etappkarta med fem olika områden

Området har delats in i etapperna Sjönära området, Ängarna, Gröna ryggraden, Näset och Länk till naturreservat.

Har du idéer hur vi kan utveckla området?

Har du idéer kring hur vi kan utveckla området och förstärka värden för kultur, friluftsliv och natur? Mejla Almhult-Miljo@almhult.se. Alla idéer tas med i utvecklingsarbetet.

Konstnärlig utredning

Caroline Mårtensson har tagit fram en konstnärlig utredning av området Södra Möckeln. Utredningen utgör en del av ett konstprojekt som genomförs på uppdrag av Älmhults kommun och Statens Konstråd, inom ramen för Konstrådets regeringsuppdrag Kunskapsnav offentlig konst. Syftet med utredningen var att prova en konstnärlig arbetsmetod för att få fram ny eller gömd kunskap om området, baserad på berättande och dialog, estetisk och ekologisk hållbarhet samt ortens kulturarv. Inriktningen för den konstnärliga utredningen var att se Möckeln som en livsmiljö för många arter och att se till arters egenvärde. Utredningen följer två spår: 1) Mänsklig påverkan över tid, med start vid sjösänkningen av Möckeln i slutet av 1850-talet, i samband med jordbrukets skiftesreformer. 2) Värden kopplade till platsen, däribland värden som vi kanske inte förstod eller kände till förrän de inte längre fanns kvar. 

Här kan du läsa den konstnärliga utredningen Pdf, 3 MB. (Pdf, 3 MB).

Läs mer på Carolines hemsida och om - Almdungen vid den stora sjön Länk till annan webbplats..

Två temporära verk

De andra två delarna i samarbetet är två temporära konstverk:

Läs mer om de två verken och den konstnärliga utredningen i Konstrådets infoblad.

Konstrådets infoblad Pdf, 1.6 MB. (Pdf, 1.6 MB)

Förstudie och konstnärligt samarbete

En förstudie kommer att vara klar sommaren 2020.

Parallellt pågår ett konstnärligt samarbete med Statens konstråd och två konstnärer Caroline Mårtenson och Jonas Liveröd. Samarbetet resulterar i en konstnärlig utredning samt två temporära verk i Södra Möckeln.

Konstnärlig utredning av Caroline Mårtensson - Almdungen vid den stora sjön (Foto Caroline Mårtensson)

Konstnärlig utredning av Caroline Mårtensson (Foto Caroline Mårtensson)

Till toppen