Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Anmälan och tillstånd

Miljöfarliga verksamheter delas in i olika kategorier (A, B och C) beroende på verksamhetsslag, men även verksamhetens omfattning. Kategorierna A och B innebär tillståndsplikt och kategorin C innebär anmälningsplikt. Även ändringar man gör i sin verksamhet kan behöva anmälas.

  • A-anläggningar: Exempelvis flygplatser, avfallsdeponier och oljeraffinaderier.
  • B-anläggningar: Exempelvis avloppsreningsverk, energianläggningar, täkter och industrier.
  • C-anläggningar: Exempelvis bilskrotar, bensinstationer, sjukhus och industrier.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för A-anläggningar, medan kommunens miljö- och byggnämnd har ansvar för att kontrollera C-anläggningarna. För B-anläggningar kan det vara antingen länsstyrelsen eller kommunen som har tillsyn.

Vissa verksamheter, till exempel mindre sågverk, vissa fordonsverkstäder och mindre industrier, tillhör inte någon av kategorierna ovan. Verksamheten kan ändå vara tillstånds- eller anmälningspliktig på grund av andra föreskrifter, exempelvis vid kemisk bekämpning av ogräs. Vid byggnation eller schaktningsarbeten kan tillstånd eller anmälan krävas, inte bara enligt plan- och bygglagen, utan även enligt miljöbalken. Det kan till exempel vara när man ska återanvända schaktmassor eller då man ska gräva i ett område som kan vara förorenat.

I miljöprövningsförordningen (2013:251) beskrivs vilka verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt kategori A, B och C. Anmälnings- och tillståndsplikt kan även finnas i andra föreskrifter. Är du osäker på om den åtgärden du ska göra kräver anmälan eller tillstånd får du gärna ringa oss för vägledning.

Länsstyrelsen informerar om prövning av tillståndspliktiga verksamheter på sin webbplats, se länk under relaterad information.

En avgift för handläggning av en anmälan om miljöfarlig verksamhet kommer tas ut med stöd av fastslagen taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. I de fall er verksamhet är en tillståndspliktig eller anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet kan ni komma att omfattas av en årlig avgift baserat på den klassning ni tilldelas för er verksamhet. Årsavgiftens omfattning baseras också på taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.

Till toppen