Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Farligt avfall

Vissa typer av avfall anses vara särskilt farliga för miljö och hälsa. De är därför klassade som farligt avfall enligt avfallsförordningen (2020:614). För dessa avfallsslag gäller särskilda regler.

Några exempel på farligt avfall är spillolja, oljefilter, komponenter som innehåller PCB, blybatterier, bekämpningsmedelsavfall, lysrör, lösningsmedel, avfall från syror eller baser.

Förvaring och märkning

Farligt avfall ska förvaras i tättslutande emballage som inte påverkas av innehållet. Varje enskild förpackning ska märkas med uppgift om innehåll. Märkningen ska vara beständig och väl synlig. Det är i normalfallet förbjudet att blanda olika typer av farligt avfall eller blanda farligt avfall med övrigt avfall. Det finns möjlighet till undantag om syftet är att förbättra säkerheten vid transport, förbättra möjligheterna till återvinning eller om det görs på ett sätt som kan godtas från miljöskyddssynpunkt.

Farligt avfall ska förvaras i särskilt utrymme och på särskilt anpassad plats där eventuellt spill eller läckage inte kan nå avlopp, dagvatten, vattenrecipient eller mark.

Journalföring och rapportering

Den som har en verksamhet där farligt avfall uppkommer ska föra journal där det framgår följande: de olika avfallstyper som uppkommer, den mängd farligt avfall som uppkommer årligen samt till vilken anläggning avfallet transporteras.
Från den 1 augusti 2020 ska anteckningarna ske via avfallsregistrets e-tjänst eller genom att ansluta Naturvårdsverkets API-lösning till det egna verksamhetssystemet, för varje transaktion med antingen vägd eller uppskattad mängd farligt avfall. De antecknade uppgifterna ska från den 1 november 2020 rapporteras in till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Lagring av avfall

Den som mellanlagrar farligt avfall, som inte har uppkommit i den egna verksamheten, ska anmäla detta till miljö- och byggnämnden. Om det rör sig om stora mängder ska tillstånd sökas hos länsstyrelsen.

Lagring av farligt avfall som uppkommit i den egna verksamheten är inte anmälnings- eller tillståndspliktig. Slutligt omhändertagande av avfall kräver alltid tillstånd från länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen.

Transport

Transport av farligt avfall som uppkommit i yrkesmässig verksamhet får (med nedanstående undantag) endast utföras av den som har länsstyrelsens tillstånd.

Det är tillåtet att transportera mindre mängder farligt avfall som uppkommit i yrkesmässig verksamhet om detta anmäls till länsstyrelsen. Transport av farligt avfall får ske efter anmälan till länsstyrelsen om:

a. transporterna under ett kalenderår sammanlagt avser mindre än 10 ton avfall eller mindre än 50 kubikmeter avfall, och
b. transporterna under ett kalenderår sammanlagt avser mindre än 100 kg eller 100 liter farligt avfall.

Observera att det inte är tillåtet att själv transportera farligt avfall som innehåller PCB, kvicksilver (hela ljusrör och andra ljuskällor undantagna), cyanid eller kadmium. Dessa typer av transporter kräver alltid tillstånd.  

Vissa typer av farligt avfall klassas även som farligt gods och omfattas då av ett särskilt regelverk, som innehåller föreskrifter om transport, förpackning och märkning.

Kontrollera vart avfallet tar vägen!

Du som har en verksamhet där det finns farligt avfall och som lämnar farligt avfall för transport och omhändertagande ska se till att både transportören och mottagaren av det farliga avfallet har de tillstånd som krävs. Det ska upprättas ett transportdokument för det farliga avfallet.

Till toppen