Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Kemikalier

Enligt miljö- och byggnämndens policy för kemikalie- och oljehantering i Älmhults kommun gäller följande regler för hantering och förvaring av kemikalie- och oljeprodukter samt flytande farligt avfall.

Förvaring inomhus

Utrymme där oljebaserade produkter (inklusive spillolja), utan emulgerande tillsatser, förvaras ska vara avloppslöst eller anslutet till oljeavskiljare. Utrymme där övriga kemikalier och flytande farligt avfall förvaras ska vara avloppslöst.

Utrymme där kemikalier och flytande farligt avfall (inklusive alla typer av oljeprodukter) förvaras ska vara invallat. Invallningen ska rymma 10 procent av den maximalt förvarade volymen, dock minst det största kärlets volym.

Förvaring utomhus

Fat och cisterner innehållande kemikalier, oljor, drivmedel, flytande farligt avfall med mera ska stå på hårdgjort underlag. Fat ska vara försedda med lock. Vid påfyllning ska åtgärder vidtas för att undvika att spill eller läckage sker. Fat och cisterner ska placeras så att påkörningsrisken är minimal eller förses med påkörningsskydd. Vid hantering som medför spill eller läckage ska adsorptionsmedel finnas tillgängligt.

Om det finns risk för mark- eller vattenförorening vid ett eventuellt utsläpp, till exempel genom närhet till ytvatten, dagvattenbrunn eller icke hårdgjord yta, ska förvaringsplatsen vara tät, avloppslös och försedd med invallning samt tak inom planlagt område och i övrigt där det kan anses vara befogat.

Till toppen