Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Sjöar och vattendrag

Det finns många sjöar och vattendrag i Älmhults kommun. Här finns också många vattendrag, till exempel rinner Skånes och Kronobergs största vattendrag Helge å genom kommunen.

Några av de största sjöarna är Möckeln, Femlingen, Vissjön, Örsjön, Römningen, Virestadsjön, Vinen, Steningen och Kalvasjön.

Mer om sjön Möckeln

Sjön Möckeln är den tredje största sjön på den småländska sjöplatån efter Bolmen och Åsnen. Möckeln är en näringsfattig så kallad brunvattensjö eller dystrof sjö med förhållandevis lågt pH, naturligt. Liksom andra liknande sjöar i Sverige drabbades Möckeln av försurningen och kalkning sker idag regelbundet.

Möckeln är länets största oreglerade sjö. Sjön är också speciell på andra sätt. Den är obetydligt förorenad genom utsläpp, vilket medför att det är liten igenväxning vid stränderna. Sjön är förhållandevis näringsfattig. I slutet av 1850-talet sänktes vattennivån i Möckeln med 1,85 meter, i det största sjösänkningsföretaget som genomförts i Kronobergs län.

Flora och fauna

I och runt sjön finns en artrik flora och fauna, bland annat på grund av den basiska berggrunden. Sjötåtel, strandjordtunga, hårklomossa, stor sotdyna och klockgentiana är några få exempel på ovanliga arter som finns på sjöns stränder eller i angränsande svämlövskog. I flera av kommunenens större sjöar finns en riklig förekomst av olika arter av musslor, till exempel flat dammussla.

Fiskar

Abborre, gädda, gös, ål och lake är några av de vanligaste fiskar som finns i sjön och nedströms i Helge å finns öring. Mal – Smålands landskapsfisk – finns i Kronoberg bara i Möckelnområdet. Här lever den i ett av de starkaste bestånden i Skandinavien. Ytterligare en sällsynt fiskart, faren, förkommer rikligt i sjön.

Fågelliv

Bland de fåglar som häckar märks storlom, fiskgjuse, häger och fisktärna. Sjön Möckeln är även en viktig rastplats för storskrake, sångsvan och havsörn. Mindre hackspett har en god population i Möckelnområdets strandnära skogar.

Övrig fakta

  • Större öar: Höö, Lång, Marsholm. Det finns 668 öar i Möckeln, 87 av dem ar namngivna.
  • Fiskbestånd: abborre, björkna, braxen, faren, gärs, gädda, gös, lake, löja, mal, mört, sarv, sik, siklöja, sutare och ål.
  • Fiskevårdsområde: Det bildades 1988 genom en sammanslagning av Möckelns södra fiskevårdsförening och Möckelns norra fiskevårdsförening. Föreningen har cirka 600 medlemmar fördelat på 344 fastigheter.

Helgeå

Helgeån är ett av Sydsveriges största vattendrag med ett avrinningsområde på 4 725 km2. Ån har sina källflöden i det myrrika urbergsområdet på sydsvenska höglandet samt i sjön Femlingen i Älmhults kommun.

Avrinningsområdet består av 55 procent skog, 15 procent åker, 7 procent betesmark, 5 procent vattenyta och 19 procent övrig mark. Skogsmarkerna är koncentrerade till avrinningsområdets norra del. Slättlandskapet i söder består huvudsakligen av jordbruksmark, där belastningen framför allt består av kväve och fosfor. 

Friluftsliv vid sjöar och vattendrag

Att paddla längs Helge å, med sin varierade natur, är ett riktigt äventyr. Längs vägen hittar man allt från jordbrukslandskap till skog och öppen sjö.

Det finns ett brett utbud av fiskemöjligheter i Älmhults kommun. Många små och flera stora sjöar, men även ädelfiske i strömmande vatten.

Läs mer om att upptäcka Älmhult från vattnet här. Här hittar du mer information om paddling, fiske och badplatser i kommunen.

Helgeås avrinningsområde

Helgeås avrinningsområde

Till toppen