Möckeln

Sjön Möckeln är den tredje största sjön på den småländska sjöplatån efter Bolmen och Åsnen. Möckeln är en näringsfattig så kallad brunvattensjö eller dystrof sjö med förhållandevis lågt pH, naturligt. Liksom andra liknande sjöar i Sverige drabbades Möckeln av försurningen och kalkning sker idag regelbundet.

Tillrinning kommer från Helge å, Agunnarydsån och Lilla Helge å. Uteflödet sker genom Helge å på västra sidan av sjön.

Sjön Möckeln är speciell på flera sätt:

  • Den är inte reglerad, vilket är ovanligt.
  • Vattnet är obetydligt förorening genom utsläpp, vilket medför att det är liten igenväxning vid ständerna
  • Förhållandevis näringsfattig, bottenvegetationen är fattigare än exempelvis Bolmen och Åsnen

Sjösänkning

Möckeln med sina långa flikiga ständers och många öar och grund, blev i slutet på 1850-talet föremål för det största sjösänkningsföretaget i Kronobergs län. Vattennivån sänktes med 1,85 meter, vilket innebär att vattenvolymen minskade med cirka 1/3, Men den nya marken man på detta sätt vann, var stenig, sandig och mager. Bara en liten del blev åker, resten blev artrik skogsmark.

Natur och fauna

Området hyser en mångformig och artrik flora och fauna. Ett stort antal rödlistade arter är noterade. Berggrunden består av gnejs med ett stort inslag av diabas som sticker upp över omgivningen på grund av bergartens avvikande vittringsbenägenhet gentemot omgivande berggrund. Berggrunden ger upphov till en rik flora.

Dvärg näckros växer mellan Marsholm och höö, sprängört och sjöranukel i bland annat Vedåsaviken. På östra stranden finns på flera platser klockgentiana och sjötåtel.

Hårklomossan växer på stenar och träd i översvämningszonen i i oreglerade sjöar, så även här. Denna art är klassad som sårbar i Europa.

Fiskar

Abborre, gädda , gös, ål och lake är några de vanligaste fiskar som finns i sjön och nedströms i Helgeå å finns Öring.

Mal – Smålands landskapsfisk – finns i Kronobergs län, endast i Möckelnområdet. Å andra sidan är detta ett av de starkaste bestånden i Skandinavien. Här lever malen på gränsen till sitt utbredningsområde. Då denna art är fridlyst måste den släppas tillbaka den om man har fångat den. Ytterligare en sällsynt fiskart, Faren, förkommer rikligt i sjön.

Fågelliv

Bland de fåglar som häckar märks storlom, fiskgjuse, häger och fisktärna. Sjön Möckeln är även en viktig rastplats för storskrake, sångsvan och havsörn. Mindre hackspetten har en god population i Möckelnområdet.

Övrig fakta

  • Större öar: Höö, Lång, Marsholm. Det finns 668 öar i Möckeln, 87 av dem ar namngivna.
  • Fiskbestånd: abborre, björkna, braxen, faren, gärs, gädda, gös, lake, löja, mal, mört, sarv, sik, siklöja, sutare och ål.
  • Fiskevårdsområde: Det bildades 1988 genom en sammanslagning av Möckelns södra fiskevårdsförening och Möckelns norra fiskevårdsförening. Föreningen har cirka 600 medlemmar fördelat på 344 fastigheter.