Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Häradsbäck (Solrosens förskola)

I förskolans utbildning läggs grunden till ett livslångt lärande. Förskolan är den första skolformen barn möter och förskolans utbildning följer skollagen, förskolans läroplan (Lpfö 18) barnkonventionen, aktuella styrdokument och riktlinjer.

Utbildningen ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. På Solrosen ges barn möjlighet att leka, utforska och lära tillsammans.

Bild utanför Solrosens förskola

Solrosens förskola erbjuder en trygg, omsorgsfull miljö med barnens lärande i centrum vilket gör att varje barn utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Om förskolan

Solrosens förskola ligger i Häradsbäck, cirka 2,5 mil öster om Älmhult. Förskolan har barn i åldrarna ett till fem år. Barnen arbetar både alla tillsammans men delas också upp i olika grupper under dagen, på så sätt anpassas olika lärandeaktiviteter utifrån barns intresse och ålder. Personalen är lyhörda och har ett medvetet förhållningssätt till barns utveckling och lärande.

Förskola erbjuder en stimulerande miljö som är inbjudande, kreativ och utmanande. Barns intresse och lärprocesser ligger till grund för utbildningen vilket gör att förskolans miljö ständigt förändras. I anslutningen till utegården ligger skogen som närmast granne, skogen används flitigt som en lärmiljö för barnen, både i lek och planerad undervisning. Förskolan har också tillgång till idrottshallen i Häradsbäck som besöks varje vecka.

Så här arbetar vi

På Solrosens förskola arbetar förskollärare och barnskötare temainriktat. Arbetet sker i olika temagrupper, vilket innebär att barns nyfikenhet och kreativitet tas tillvara och bildar ett lustfyllt lärande. Barns lek uppmuntras genom att personalen ger leken tid, utrymme och tillför inspirerande material. Pedagogisk dokumentation är ett arbetssätt för personalen i undervisningen som synliggör barns intresse, tankar, hypoteser och lärande.

Inskolning

Inskolningen är en viktig period i barnets tid på förskolan, kanske den viktigaste. Då läggs grunden för barnets och vårdnadshavarnas trygghet hos oss. Inskolningar idag är väldigt olika. Det går aldrig i förväg att säga hur en inskolning ska gå till för det beror helt på barnet och gruppen som barnet ska skolas in i.

Som vårdnadshavare bör man ta i beräkning att det kan ta cirka två veckor innan ordinarie schema påbörjas. Några månader efter inskolning erbjuder vi ett inskolningssamtal där vi samtalar om ert barns första tid på förskolan samt vårdnadshavarens och förskolans uppdrag/förväntningar om verksamheten.

Inför inskolning tar förskolan kontakt och ger mer information.

Kompetensutvecklingsdagar

Enligt beslut i utbildningsnämnden ska alla förskolor genomföra fyra kvalitets- och utvecklingsdagar för personalen varje år. Syftet med dagarna är att ytterligare höja kvaliteten och utveckla verksamheten på förskolan.

I möjligaste mån uppmuntras vårdnadshavare att ordna egen omsorg för barnet dessa dagar. Som kompensation erbjuds vårdnadshavare möjlighet till att lämna sitt barn på fyra andra valfria dagar under året. För de som inte kan ordna eget alternativ erbjuds det omsorg på en annan förskola.

  • 17 september 2021
  • 3 december 2021
  • 10 januari 2022
Till toppen